اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر دل‌زدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد، واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشیار، روان شناسی، دانشگاه آزاد، واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر دل­زدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین بود. طرح پژوهش از نوع طرح­های پژوهشی آزمایشی (پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری مورد نظر شامل زوجین مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر رشت در سال 1395 بودند که از میان آن­ها، 48 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش (16 نفر) و یک گروه کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. برنامۀ شناختی-رفتاری طی 8 جلسه­ی و به صورت هفتگی اجرا شد. آزمودنی­ها به پرسش­نامه­های رضایت زناشویی کانزاس، پزسشنامه دلزدگی زناشویی و پرسشنامه صمیمیت زناشویی پاسخ دادند. داده­ها به کمک آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که گروه به صورت معناداری روی دلزدگی زناشویی و مولفه­های آن (01/0­<­P)، رضایت زناشویی (01/0­<­P) و صمیمیت زناشویی (01/0­<­P­) تاثیر دارد. به این ترتیب که میانگین نمرات گروه­ شناختی-رفتاری در مقایسه با گروه کنترل در پایان آموزش در هر سه متغیر بالاتر بود (01/0P<). رویکرد شناختی-رفتاری می­توانند در زمینه روابط زناشویی یک مداخله مناسب به حساب بیاید و به جوانب مختلف این رابطه بپردازد. امّا در عین حال، به نظر می­رسد که رویکرد شناختی-رفتاری دارای اثرگذاری بهتری در زمینه­هایی که نیاز به مداخله شناختی بیشتری دارد، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-behavioral Therapy on Couple’s Burnout, Marital Adjustment and Intimacy

نویسندگان [English]

  • Behzad Karimi 1
  • Javad Khalatbari 2
1 Clinical Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
2 Associate professor, Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

The year of 1388 was named as the year of consumption model reforms by Iran supreme leader, Ayatollah Seyyed Ali Khameneie. Consumption model reforms is the process of an abiding reform of behavior and the available consumers’ methods in usage of various goods and resources via the promotion of people’s knowledge, insight, and attitude. Therefore, it is the stabilization of correct and abiding consumption model in the form of social and cultural training.The purpose of this study is the investigation of the effective psychological, social and economical factors upon the consumption reforms of the BA students of the Islamic Azad University of Ghaemshahr in the educational year of 1389-1390.The present study is a descriptive-metrical study. The statistical universe of this study includes 7524 (seven thousands and five hundreds twenty five) male and female students of Islamic Azad University of Ghaemshahr. The sample of this study includes200 female and 144 male students that the number of sample was estimated by Cerjce and Morgan table model. The random – classified sampling plan was used in the selection of this sample studying. The needed data for the measurement of variables has been taken out ofa researcher made questioner. The researcher has used 17 questions for the measurement of effective psychological factors upon the consumption model, 9 questions for the measurement of effective social factors and 4 questions for the measurement of effective economical factors in the range of one to five (1-5) at the scale of Likert which its reliability has been equal to 81%.The Statistical analysis was done by SPSS Software and at the inferential level T was used to evaluate the degree of acceptability of each variable. For grading each variable the Frouyd – test was used. The Komologrov –Esmirnof (K-S) test was also used to determine the degree of normality of the data.The obtained results from the statistical tests shows that at the level of 5% error, the psychological, social and economical factors were influential in students’ consumption model. It also indicates that according to grading, there is a difference among the components of the psychological, social and economical factors. In other words, the psychological factors has the most effects, while the social and economical factors would stand in the next ranks in order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Model Reforms
  • Psychological
  • Social and Economical
  • Students