فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی تربیتی

از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقاله های خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایید و از تماس با مدیریت نشریه و دفتر مجلات دانشگاه خودداری بفرمایید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1397، صفحه 1-133 

8. مهارت های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی

صفحه 117-133

سید محمد حسین موسوی؛ محمد زارعی؛ فرشته محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2008-9414