فصلنامه علمی روانشناسی تربیتی

نویسندگان محترم مقاله های خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایند.

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره  10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال جهت چاپ مقاله از نویسندگان محترم مقالات دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به نویسنده نمی‌باشد).

 

شماره حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 0104200214003

شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آذر 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی