فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی تربیتی

از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقاله های خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایید و از تماس با مدیریت نشریه و دفتر مجلات دانشگاه خودداری بفرمایید.

شماره جاری: دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-119 

8. رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند

صفحه 104-119

سیده مریم حسینی لرگانی؛ جمال عبدالملکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2008-9414