اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پیشگیری بهزیستی تنکابن

2 دانشیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی انجام پذیرفته است. روش :  این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده که با استفاده از پرسش نامه سازگاری بل و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت 30نفر از معلولین که سازگاری و کیفیت زندگی پایینی داشتند ، به طور تصادفی انتخاب و به طور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی (15نفر ) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند.گروه آزمایشی 8جلسه هفته ای یک جلسه ، درمان مبتنی برپذیرش وتعهد را دریافت کردوگروه کنترل درمانی دریافت نکرد.پس از درمان مجددا سازگاری وکیفیت زندگی هر دو گروه مورد اندازه گیری قرار گرفت. یافته :از تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادFبه دست آمده در سازگاری (0104/14) و کیفیت زندگی (657/22) در سطح بین گروه آزمایش و کنترل P<0/0005  معنی دار می باشد. به عبارت دیگر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش سازگاری و کیفیت زندگی معلولین شده است. نتیجه گیری : این مطالعه اهمیت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر افزایش سازگاری و کیفیت زندگی معلولین نشان می دهد. یافته های این پژوهش با یافته های سایر پژوهش همسوئی دارد. همه این تحقیقات نشان می دهد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین اثربخش است . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance/commitment therapy on adjustment and quality of life of disabled persons in welfare organization.

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Saeidi 1
  • Javad Khalatbari 2
1 Expert Welfare Prevention of Tonekabon
2 Department of Psychology, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the effectiveness of act on adjustment and quality of life of disabled persons in welfare organization . The statistic population of this research consist of all disabled persons in Tonakaboon welfare organization and the sample consist of 30 disabled persons who selected in random sample.and randomly assigned to experimental and control group . The experimental group have acceptance and commitment therapy and the control group had no therapy. For collecting data we usedbell adjustment questioner(1969)and world health organization quality of life which was translated and validated by the Nejat and colleages (1385). For data analysis the method of Maltiraviareo analysis of covariance(Mancova).The result showed the effectiveness of acceptance and commitment therapy in improving adjustment and quality of life of disabled persons in welfare organization.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment theraoy
  • Adjustment
  • Quality of Life
  • disabled persons