رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان متأهل است. برای این تحقـیق از روش همبستگی استفاده شـده است. نمونه شامل 201 نفر از  زنـان متأهـل 20 تا 50 سالـه است که به شیوه تصادفی چند مرحله ای از میان زنان شاغل ادارات و سازمان های تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی شهرستان ساری در سال 89-88 انتخاب شده اند. ابزارهای جمع آوری این تحقیق پرسش نامه های طرحواره های یانگ ( 75 سواالی ) و رضایت زناشویی انریچ ( 47 سوالی ) بوده است.  برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی (همبستگی وتحلیل رگرسیون گام به گام ) استفاده گردید.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان متأهل رابطه منفی معنی¬داری وجود دارد و طرحواره¬های ناسازگار اولیه می¬توانند عدم رضایت زناشویی را پیش بینی نمایند همچنین از بین 5 حوزه طرحواره های ناسازگار اولیه، فقط حوزه اول (بریدگی و طرد) رابطه منفی و معنی داری با رضایت زناشویی زنان متأهل دارد و سایر حوزه ها رابطه معنی داری با رضایت زناشویی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between early maladaptive schemas and marital satisfaction of women

نویسندگان [English]

  • Rahil Azadbakht 1
  • Parivash Vakili 2
1 M.A Degree conselingFeild .IAU Rodehen Branch
2 Faculty member of Islamic Azad University.rodehen Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was the survey of the relationship between early maladaptive schemas and marital satisfaction of married women. For this purpose a sample including 201 employees married women between 20-50 years old who were under the support of social guarantee's insurance in sari, were selected by random in several stage and answered to the questions of  Young schemas questionnaire (YSQ) and Enrich marital satisfaction questionnaire (47 questions). For the data's analysis were used of the methods of descriptive statistic and inferential statistics (correlation and regression analysis). The achieved result was indicated the negative relationship between early maladaptive schemas and marital satisfaction and the early maladaptive schemas can predict no marital satisfaction. Also among five-domain of the early maladaptive schemas, disconnection and rejection domain have negative significant relationship with marital satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early maladaptive
  • schemas
  • marital satisfaction
  • schema's domain