نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ابراز محبت بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • ارزشیابی تکوینی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • استراتژی یادگیری استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • اضطراب امتحان مقایسه اثربخشی روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]
 • افسردگی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-43]
 • امید مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • انطباقی رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]
 • اهداف پیشرفت تحلیل مسیر رابطه باورهای هوشی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • اهمال کاری تحصیلی مدل ساختاری اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری وسبک های اسنادی با میانجی گری انگیزش پیشرفت دربین دانش آموزان ناحیه یک شهر ساری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 15-36]
 • اهمال‌کاری تحصیلی تحلیل مسیر رابطه باورهای هوشی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]

ب

 • بازی کامپیوتری آموزشی مقایسه تاثیر بازی‌های کامپیوتری خشن و آموزشی بر حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 32-45]
 • باورهای ارتباطی غیرمنطقی رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با میانجی‌گری سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-52]
 • باورهای هوشی تحلیل مسیر رابطه باورهای هوشی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • ببازی کامپیوتری خشن مقایسه تاثیر بازی‌های کامپیوتری خشن و آموزشی بر حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 32-45]
 • بلوغ عاطفی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دختران نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]
 • بهره‌وری بررسی رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 18-31]
 • بهره وری نیروی انسانی بررسی رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 18-31]
 • بهزیستی روانشناختی اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]

پ

 • پیشرفت تحصیلی مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • پیوند با مدرسه رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]

ت

 • تاب‌آوری روانشناختی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-43]
 • تحلیل رفتگی تحصیلی ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 46-60]
 • تحلیل عاملی تأییدی تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 61-79]
 • تعالی سازمانی تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 61-79]
 • توافق بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • توانمندسازی روانشناختی بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان صنعت هتلداری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 16-29]
 • توجه به دیدگاه‌های مختلف رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]

ح

 • حافظه کاری و سرعت پردازش مقایسه تاثیر بازی‌های کامپیوتری خشن و آموزشی بر حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 32-45]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]

خ

 • خلاقیت هیجانی سهم سبک های تفکر در پیش بینی خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 44-62]
 • خود - تعیینی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-43]
 • خود کنترلی اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]

د

 • دیابت نوع دو اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری بیماران دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 103-116]
 • دانش آموزان ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 46-60]
 • دانش آموزان دختر پایه پنجم ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی فرم فارسی آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی در دانش آموزان دختر پایه پنجم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 80-98]
 • دانش آموزان ساکن خانه‌های کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • دانش آموزان ساکن خوابگاه های سازمان کمیته امداد مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • دانشجویان با عملکرد بالا استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • دانشجویان ضعیف استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • دانشگاه بررسی رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 18-31]
 • دانشگاه آزاد اسلامی سهم سبک های تفکر در پیش بینی خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 44-62]
 • دانشگاه آزاد اسلامی استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • دانشگاه آزاد اسلامی تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 61-79]
 • درمان متمرکز بر هیجان بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • دشواری درتنظیم هیجان اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری بیماران دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 103-116]

ذ

 • ذهن‌آگاهی مقایسه اثربخشی روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]

ر

 • رضایت زناشویی مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 110-124]
 • رضایتمندی بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • رفتار پرخطر رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]
 • روحیه پژوهشی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]

ز

 • زوجین مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 110-124]

س

 • ساختار انگیزشی رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]
 • سازگاری اجتماعی بررسی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • سبک های تفکر سهم سبک های تفکر در پیش بینی خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 44-62]
 • سبک‌های حل تعارض رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با میانجی‌گری سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-52]
 • سبک‌های فرزند پروری رابطه سبک های فرزندپروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دختران نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]
 • ستیر مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 110-124]

ش

 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری بیماران دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 103-116]
 • شناختی- رفتاری بررسی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]

ص

 • صنعت هتلداری بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان صنعت هتلداری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 16-29]

ط

 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با میانجی‌گری سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-52]

غ

 • غیرانطباقی رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]

ق

 • قرآن کریم مهارت های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 117-133]

ک

 • کیفیت زندگی درمانی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-43]
 • کلیدواژه ها: هوش هیجانی اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]
 • کنترل خشم مهارت های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 117-133]
 • کنش(رفتار) مهارت های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 117-133]

م

 • محیط‌های سازنده گرایی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • مدارس عادی ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 46-60]
 • مدارس هوشمند ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 46-60]
 • مدیریت استعداد بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان صنعت هتلداری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 16-29]
 • مشاوره گروهی بررسی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • مهارت‌های مطالعه مقایسه اثربخشی روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]

ن

 • ناگویی خلقی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دختران نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]
 • نشخوار فکری اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری بیماران دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 103-116]
 • نقش تسهیل‌گری استاد رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]

و

 • واقعیت درمانی مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 110-124]
 • ویژگی های روانسنجی ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی فرم فارسی آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی در دانش آموزان دختر پایه پنجم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 80-98]

ه

 • همبستگی بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • هوش معنوی اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]