نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش شادکامی مقایسه اثربخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله با درد در افراد مبتلا به سردرد تنشی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-73]
 • آموزش هوش هیجانی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]

ا

 • احساس تنهایی رابطه احساس تنهایی با خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان پسر در خانواده‌هایی با حضور موقت پدر در خانه [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 87-96]
 • استرس ادراک شد مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن دارای رفتار پر خطر جنسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • اضطراب امتحان تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]
 • اضطراب امتحان مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • اضطراب کتابخانه‌ای بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • اعتیاد به اینترنت مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • اعضا هیئت علمی رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • انگیزش پیشرفت تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • انگیزش پیشرفت بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 88-103]
 • انگیزش درونی بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 20-38]
 • انگیزش شغلی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]

ب

 • باورهای معرفت شناختی بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 88-103]
 • بیماران قلبی و عروقی پیش بینی نشانه های هیجانی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 50-57]

پ

 • پیشرفت درسی علوم بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 88-103]

ت

 • تاب آوری تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 10-19]
 • تحلیل عاملی واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 90-98]
 • تحلیل عاملی اکتشافی کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • تشویق مادی و تشویق غیر مادی رابطه کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]

ج

 • جو آموزشی رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 77-89]

چ

 • چند رسانه ای آموزشی دیکته یار تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]

ح

 • حافظه دیداری تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • حافظه شنیداری تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]

خ

 • خرسندی زناشویی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • خلّاقیّت رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت در دانش‌آموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • خلاقیت کارکنان بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 20-38]
 • خنده درمانی مقایسه اثربخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله با درد در افراد مبتلا به سردرد تنشی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-73]
 • خودتنظیمی مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • خودزنی مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • خودکارآمدی بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • خودکارآمدی اجتماعی رابطه احساس تنهایی با خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان پسر در خانواده‌هایی با حضور موقت پدر در خانه [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 87-96]
 • خودکارآمدی تحصیلی تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • خودکنترلی اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • خودمدیریتی اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • خودناتوان‌سازی تحصیلی مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]

د

 • دانش آموزان رابطه احساس تنهایی با خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان پسر در خانواده‌هایی با حضور موقت پدر در خانه [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 87-96]
 • دانش آموزان مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • دانش‌آموزان تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • دانشگاه واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 90-98]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • دانش و مهارت معلمان بررسی صلاحیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر فناوری معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 58-74]
 • درگیری شناختی تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • دلبستگی سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 75-87]

ذ

 • ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • ذهن آگاهی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]

ر

 • راهبردهای شناختی تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • رضایت از زندگی رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در فرزندان طلاق [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 54-64]
 • رضایت زناشویی بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-85]
 • رضایت زناشویی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • رغبت برای یادگیری اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • رویدادهای استرس زای زندگی پیش بینی نشانه های هیجانی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 50-57]
 • رویکردهای یادگیری بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 88-103]

س

 • سازگاری اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • سازگاری اجتماعی مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • سبک دلبستگی رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض فرزند-والد و خود کارامدی با نگرش [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-87]
 • سبک های دلبستگی رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت در دانش‌آموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • سبک های فرزندپروری کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • سبک های فرزند پروری مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • سبک های هویت پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • سردرد تنشی مقایسه اثربخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله با درد در افراد مبتلا به سردرد تنشی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-73]
 • سرسختی بدنی سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 13-30]
 • سرسختی روانشناختی سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 13-30]
 • سرمایه روانشناختی بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 20-38]
 • سرمایه فکری رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • سلامت عمومی سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 13-30]

ش

 • شادکامی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]
 • شرکت مخابرات بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 20-38]
 • شیمی درمانی تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 10-19]
 • شناخت درمانی گروهی مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن دارای رفتار پر خطر جنسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • شیوه های تشویق و تنبیه رابطه کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]
 • شیوه های فرزندپروری پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]

ط

 • طرح واره درمانی مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن دارای رفتار پر خطر جنسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • طرح واره های ناسازگار اوّلیّه رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت در دانش‌آموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • طلاق رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در فرزندان طلاق [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 54-64]

ع

 • عزت نفس مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]
 • عزت نفس رابطه کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]

غ

 • غایت نگری اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]

ف

 • فرزندپروری ادراک شده پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • فرسودگی تحصیلی رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 77-89]
 • فرهنگ یادگیری رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]

ک

 • کتابخانه‌ دانشگاهی بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • کیفیت تجارب یادگیری رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 77-89]
 • کیفیت زندگی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • کیفیت زندگی رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در فرزندان طلاق [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 54-64]
 • کمال‌گرایی مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]
 • کودکان سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 75-87]

گ

 • گیزش تحصیلی مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]
 • گوشه‌گیری تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]

ل

 • لوسمی میلوئید حاد تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 10-19]

م

 • مادران تأثیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر میزان استرس مادران دارای کودکان با اختلالات یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 43-50]
 • مدارس ابتدایی بررسی صلاحیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر فناوری معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 58-74]
 • مدیریت زمان تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]
 • مدل برنامه درسی ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 24-36]
 • مربیان حرفه ای بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-85]
 • مربیان غیر حرفه ای بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-85]
 • معلولین تحت پوشش بهزیستی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • مهارت اجتماعی سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 75-87]
 • مهارت های مسئله مدار مقابله با استرس تأثیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر میزان استرس مادران دارای کودکان با اختلالات یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 43-50]
 • موانع مدیریت معنوی واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 90-98]

ن

 • ناتوان یادگیری تأثیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر میزان استرس مادران دارای کودکان با اختلالات یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 43-50]
 • ناتوانی در یادگیری املا تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • نارسایی های برنامه درسی ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 24-36]
 • نشانه های هیجانی پیش بینی نشانه های هیجانی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 50-57]
 • نظام آموزشی تربیت معلم ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 24-36]
 • نگرش فرزندان – راهبرد حل تعارض والد – فرزندی خودکارامدی رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض فرزند-والد و خود کارامدی با نگرش [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-87]

و

 • ویژگی‌های شخصیتی مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]

ه

 • هیپنوتیزم درمانی تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 10-19]
 • هنجاریابی کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • هوش هیجانی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • هوش هیجانی سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 75-87]

ی

 • یادگیری خودتنظیمی تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • یادگیری خودراهبری اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • یادگیری سازمانی رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • یاسوج تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]