نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی منابع انسانی آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • آمورش توجه اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 26-33]
 • آموزش مداخله ی شناختی – رفتاری اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-101]
 • آموزش هوش هیجانی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 23-33]

ا

 • احساس تنهایی رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 83-94]
 • اختلال یادگیری ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 34-47]
 • اختلال خوردن پیش بینی اختلال خوردن فرزندان از روی مولفه های سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 95-108]
 • اضافه وزن مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 14-25]
 • اضطراب امتحان اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-101]
 • اعتماد به حل مسائل بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • افسردگی پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • الگوی رشته مدیریت شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 34-50]
 • امید به زندگی تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • انگیزش درونی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • انگیزه های خودسوزی عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 60-72]

ب

 • بدیعه‌پردازی تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • برنامه درسی شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • برنامه درسی ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 12-25]
 • برنامه فلچر اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 26-33]
 • برنامه مداخله ای ویژه کودکان در خانواده های طلاق اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-58]

پ

 • پایایی ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 34-47]
 • پرخاشگری تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 23-33]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-98]
 • پیشرفت تحصیلی شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 34-50]

ت

 • تاب آوری اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-58]
 • تاب آوری رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 83-94]
 • تأمل شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • تحصیل علم شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 34-50]
 • تحلیل عاملی اکتشافی ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-37]
 • تحلیل عاملی تاییدی ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-37]
 • تدریس تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • تصویر ظاهر بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • تعهد و پذیرش تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • تفکر سیستمی تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت‌های تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]

ج

 • جهاددانشگاهی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • جهت گیری مذهبی پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • جهت‌گیری ورزشی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 23-33]

چ

 • چاقی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 14-25]

خ

 • خلاقیت تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • خودپنداره اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-58]
 • خودسوزی عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 60-72]
 • خودکارآمدی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • خودکارامدی تحصیلی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 14-25]
 • خودکارامدی تحصیلی رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 83-94]
 • خودکشی عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 60-72]
 • خود ناتوان سازی رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 44-59]

د

 • دانش‌آموز تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • دانش آموزان بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-98]
 • دانشجویان ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 12-25]
 • دانشجویان پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • دانشگاه کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • دیدگاه متخصصان و مدرسان شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • دریافت مفهوم تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]

ر

 • راهبردهای یادگیری رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 44-59]
 • رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 70-77]
 • رضایتمندی از تصویر بدن بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • رفتار احلاقی ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-37]
 • روایی و املا ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 34-47]

س

 • سبک گرایش- اجتناب بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • سبک های اسناد رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 44-59]
 • سبک های اسنادی پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • سبک های حل مسئله بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • سرمایه جنسی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • سرمایه فرهنگی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • سطح انگیزه شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 34-50]
 • سلامت روانی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • سلامت روانی تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • سلامت عمومی پیش بینی اختلال خوردن فرزندان از روی مولفه های سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 95-108]
 • سلامت عمومی پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان رشته مامایی با توجه به منابع تنش زای آموزشی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-58]

ش

 • شاداب سازی بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-98]
 • شادی ونشاط ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 70-86]
 • شایستگی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • شناسایی شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]

ط

 • طلاق تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]

ع

 • عملکرد تحصیلی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 14-25]
 • عملکرد خواندن اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 26-33]
 • عوامل دموگرافیک عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 60-72]
 • عوامل رفتاری آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • عوامل زمینه ای آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • عوامل ساختاری آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]

ف

 • فرآیند محتوای خانواده رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی بطور معمولی بر فرآیند محتوای خانواده شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 46-57]
 • فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی در محیط کار و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی کارمندان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]

ک

 • کارکردها کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • کارمندان فرسودگی شغلی در محیط کار و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی کارمندان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • کیفیت خدمات سازمان بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 70-77]
 • کیفیت زندگی به طور معمولی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی بطور معمولی بر فرآیند محتوای خانواده شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 46-57]
 • کیفیت زندگی کاری رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی بطور معمولی بر فرآیند محتوای خانواده شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 46-57]
 • کنترل شخصی بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • کودکان خانواده های طلاق اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-58]

م

 • محیط کار فرسودگی شغلی در محیط کار و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی کارمندان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • مدارس ابتدایی بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-98]
 • مدل سه شاخگی آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • مسئولیت پذیری بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • معلم ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 70-86]
 • معلم تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت‌های تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • مقطع ابتدایی ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 70-86]
 • منابع تنش زاآموزشی پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان رشته مامایی با توجه به منابع تنش زای آموزشی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-58]
 • مهارت ارتباطی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت بازخورد رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت غیرکلامی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت کلامی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت گوش دادن رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت های زندگی ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 12-25]
 • مهارت‌های زندگی شهروند جهانی تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت‌های تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]

ن

 • نارساخوانی اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 26-33]
 • نشانگان رفتاری پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 38-45]
 • نگرش به تغذیه مادران پیش بینی اختلال خوردن فرزندان از روی مولفه های سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 95-108]
 • نوجوانان اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-101]
 • نوجوانان بزهکار پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 38-45]

و

 • ورزشکار تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 23-33]
 • ویژگی های شخصیت ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • ویژگی های شخصیتی رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 44-59]

ه

 • هوش هیجانی پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 38-45]