نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون اعداد اعشاری بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 61-75]
 • آموزش ریاضی بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 61-75]
 • آموزگاران ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانی های یادگیری با احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 7-16]
 • آوریل بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 45-55]

ا

 • اختلالات روانی بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مدارس عادی دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 24-38]
 • ارتباطات سازمانی ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • استرس شغلی راهبرد اثربخش مقابله با استرس شغلی ( مطالعه موردی: بررسی نقش هوش هیجانی در پیشگیری و کاهش استرس شغلی کارکنان در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور الیگودرز) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 56-69]
 • اضطراب بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانش آموزان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • اضطراب هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • اضطراب هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • اعتیاد به اینترنت بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانش آموزان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • اعتبار ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]
 • اعتماد ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • افت تحصیلی رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 11-23]
 • انعطاف پذیری رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]
 • انگیزش الهام بخش رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • اول دبستان ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانی های یادگیری با احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 7-16]

ب

 • بخشش پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 86-94]
 • بدفهمی بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 61-75]
 • برونگرایی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • به اشتراکگذاری دانش ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • بهزیستی روان شناختی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • بهزیستی روان شناختی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]
 • بهزیستی روان شناختی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]

پ

 • پایایی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • پایایی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 78-89]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 12-21]

ت

 • تاب آوری رابطه بین تاب آوری روانی و میزان سخت رویی با نشانگان وانمود گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 22-32]
 • تیپهای شخصیتی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • تحریفهای شناختی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • تحریف‌های شناختی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • تحریک ذهنی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • تحلیل ارتباط محاوره‌ای اثربخشی مشاوره گروهی بر شیوه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر میزان تعارضات زناشویی زنان متأهل [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • تحلیل مؤلفه های اصلی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]
 • تعارضات زناشویی اثربخشی مشاوره گروهی بر شیوه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر میزان تعارضات زناشویی زنان متأهل [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • تعمق رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]
 • تغییرجمله بندی زمینه ای مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • تغییر جمله بندی مفهومی مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]

ج

 • جامعیت رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]

چ

 • چندبعدی اضطراب کودکان هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]

ح

 • حل تعارض رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 76-85]
 • حل مساله مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]

خ

 • خلاقیت بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 45-55]

د

 • دانش آموزان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانش آموزان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • دانش آموزان دوره متوسطه بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مدارس عادی دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 24-38]
 • دانشجویان نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 12-21]
 • دانشجویان رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 11-23]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 88-98]
 • درونگرایی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • دلزدگی زناشویی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • دلزدگی زناشویی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]

ذ

 • ذهنیت فلسفی رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]

ر

 • رشد حرفه ای –اعضای هیات علمی-تحلیل عاملی-دانشگاه واکاوی مولفه های تاثیر گذار بررشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد آزادشهر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-6]
 • رهبری تحول آفرین رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • روایی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • روایی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]
 • روایی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • روش تدریس رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]
 • روش های مطالعه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 78-89]

س

 • سازگاری پس از طلاق رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 76-85]
 • سخت رویی رابطه بین تاب آوری روانی و میزان سخت رویی با نشانگان وانمود گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 22-32]
 • سرمایه اجتماعی ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • سلامت روانی بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مدارس عادی دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 24-38]
 • سلامت سازمانی بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 68-77]

ش

 • شادی ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 39-51]
 • شادکامی پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 86-94]

ع

 • عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 70-87]
 • عملکرد سازمانی ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 88-98]
 • عملکرد مدیران بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 68-77]
 • عواطف مثبت پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 86-94]
 • عواطف منفی پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 86-94]
 • عوامل موثر رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 11-23]

ف

 • فرهنگ سازمانی ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]

ک

 • کارکنان دانشگاه راهبرد اثربخش مقابله با استرس شغلی ( مطالعه موردی: بررسی نقش هوش هیجانی در پیشگیری و کاهش استرس شغلی کارکنان در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور الیگودرز) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 56-69]
 • کنترل عواطف رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 76-85]

م

 • مدارس ابتدایی ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 39-51]
 • مدیران ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 39-51]
 • مدل اچیو ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 88-98]
 • مساله کلامی ریاضی مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • مشاوره گروهی اثربخشی مشاوره گروهی بر شیوه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر میزان تعارضات زناشویی زنان متأهل [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • معلمان ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 39-51]
 • مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • مقایسه اعداد اعشاری بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 61-75]
 • مقاومت کارکنان و تغییرات سازمانی بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی (مطالعه موردی معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-50]
 • مقاومت کارکنان و تغییرات سازمانی مقایسه نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله‌ای در همسران شهدا، جانبازان PTSD، و آزادگان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 51-61]
 • ملاحظات فردی و سرمایه انسانی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • منابع قدرت بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی (مطالعه موردی معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-50]
 • منابع قدرت مقایسه نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله‌ای در همسران شهدا، جانبازان PTSD، و آزادگان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 51-61]
 • مهارت‌های اجتماعی رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 70-87]

ن

 • نارسایی شناختی رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 11-23]
 • نشانگان وانمود گرایی ( ایمپاستر) رابطه بین تاب آوری روانی و میزان سخت رویی با نشانگان وانمود گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 22-32]
 • نفوذآرمانی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • نگرش به زندگی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 62-73]

و

 • ویژگی های شخصیتی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 62-73]
 • ویژگی های شخصیتی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 78-89]
 • و کارمندان آتش نشانی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]

ه

 • هیجانات پیشرفت مثبت نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 12-21]
 • هیجانات پیشرفت منفی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 12-21]
 • هنجاریابی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • هنجاریابی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • هنجاریابی بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 45-55]
 • هوش اخلاقی رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 70-87]
 • هوش هیجانی راهبرد اثربخش مقابله با استرس شغلی ( مطالعه موردی: بررسی نقش هوش هیجانی در پیشگیری و کاهش استرس شغلی کارکنان در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور الیگودرز) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 56-69]

ی

 • یادگیری ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانی های یادگیری با احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 7-16]