نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات قرآن بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای اسلام برگرفته از آیات قرآن بر کاهش اضطراب دختران دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 13-26]
 • آزمون اعداد اعشاری بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 61-75]
 • آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-87]
 • آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی فرم فارسی آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی در دانش آموزان دختر پایه پنجم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 80-98]
 • آسیب شناسی منابع انسانی آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه بررسی ارتباط بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و باورهای هوشی در پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 61-68]
 • آمورش توجه اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 26-33]
 • آموزش تحلیل عملکردی مدارس معماری زمینه محور بر ارزیابی کیفی و نحوه آموزش پذیری دانشجو با تکیه بر مباحث روانشناسی محیطی در معماری [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • آموزش ابتدایی بررسی برنامه ی درسی تجربه شده ی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش ابتدایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 65-80]
 • آموزش ابراز وجود مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت رشت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-83]
 • آموزش ابراز وجود مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-101]
 • آموزش ابزار وجود بررسی زمینه های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 84-100]
 • آموزش الکترونیکی تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-38]
 • آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج تأثیر آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 28-42]
 • آموزش به روش بحث گروهی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 49-62]
 • آموزش حل مسأله مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-101]
 • آموزش ریاضی ارتباط ابعاد کمال گرایی با مهارت های مقدماتی ریاضی دانشجویان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • آموزش ریاضی بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 61-75]
 • آموزش شادکامی مقایسه اثربخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله با درد در افراد مبتلا به سردرد تنشی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-73]
 • آموزش ضمن خدمت بررسی دیدگاه مدیران مدارس درباره عملکرد دوره های آموزشی ضمن خدمت [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 43-52]
 • آموزش عالی ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 27-39]
 • آموزش عالی بررسی برنامه ی درسی تجربه شده ی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش ابتدایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 65-80]
 • آموزش گروهی بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی- عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 40-51]
 • آموزش گروهی ابراز وجود اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]
 • آموزش محیط زیست طراحی انگاره نظری برنامه درسی فعالیتهای فوق برنامه با رویکرد آموزش محیط زیست و اعتبار سنجی آن از دیدگاه معلمان و متخصصان برنامه درسی [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • آموزش مداخله ی شناختی – رفتاری اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-101]
 • آموزش مهارت حل مساله اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله برهوش اخلاقی و ادراک خویشتن [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]
 • آموزش مهارت های مطالعه بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 25-34]
 • آموزش نوشتار توصیفی تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 37-46]
 • آموزش‌های معلمان ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-57]
 • آموزش هوش هیجانی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر رشت [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 73-81]
 • آموزش هوش هیجانی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 23-33]
 • آموزش هوش هیجانی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • آموزش و پرورش بررسی دیدگاه مدیران مدارس درباره عملکرد دوره های آموزشی ضمن خدمت [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 43-52]
 • آموزگاران ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانی های یادگیری با احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 7-16]
 • آوریل بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 45-55]

ا

 • ابتکار بررسی روابط ساختاری ابعاد خلاقیت و سرگردانی ذهنی دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 25-37]
 • ابراز محبت بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • ابراز وجود مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 71-86]
 • ابعاد موفقیت پیش بینی تعارض کار- خانواده و دلبستگی شغلی بر اساس ابعاد موفقیت کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 40-49]
 • ابعاد هویت رابطه ی بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 39-53]
 • اثربخشی مقایسه ی اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 12-25]
 • اثربخشی رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 104-119]
 • اثربخشی ارتباطات تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-43]
 • اجتماعی بررسی عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر سال 90-1389 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-64]
 • اجتماع‌پذیری مکان تحلیل عملکردی مدارس معماری زمینه محور بر ارزیابی کیفی و نحوه آموزش پذیری دانشجو با تکیه بر مباحث روانشناسی محیطی در معماری [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • اجتناب تجربی نقش واسطه‌ای اجتناب تجربی در ارتباط بین کمال‌گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • احساس رابطه بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده و رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 64-79]
 • احساس تنهایی رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 62-74]
 • احساس تنهایی بررسی رابطه ی بین کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 117-131]
 • احساس تنهایی بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 89-88 [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • احساس تنهایی رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 83-94]
 • احساس تنهایی رابطه احساس تنهایی با خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان پسر در خانواده‌هایی با حضور موقت پدر در خانه [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 87-96]
 • احساس تنهایی پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های مجازی بر اساس احساس تنهایی، مهارت‌های ارتباطی، هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • احساس غم غربت اثربخشی واقعیت درمانی بر بحران هویت و احساس غم غربت دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه خوابگاهی مدارس شبانه روزی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • اختلالات رفتاری بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و ارتباط آن با تحصیلات والدین در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرکرج [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-11]
 • اختلالات روانی بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مدارس عادی دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 24-38]
 • اختلال یادگیری ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 34-47]
 • اختلال خواندن و نوشتن بررسی تفاوت بین خودپنداره تحصیلی و سبک های اسنادی در دانش آموزان دارای اختلال خواندن و نوشتن و دانش آموزان عادی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 97-105]
 • اختلال خوردن پیش بینی اختلال خوردن فرزندان از روی مولفه های سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 95-108]
 • اختلال در املا تأثیرآموزش راهبردهای تقویت حافظه بر حافظه ی دیداری و املای دانش آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیر ی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 24-36]
 • اختلال طیف اتیسم رابطه و مقایسه نگرش به فراگیرسازی و خودکارآمدی معلمان ویژه و عادی دارای دانش آموز با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • اختلال نقص توجه و فزون کنشی تأثیر آموزش راهبردهای خود نظارتی و خود تقویتی بر بهبود مهارت های اجتماعی و کنش وری تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی با اختلال نقص توجه/ فزون کنشی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 29-38]
 • ادراک رابطه بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده و رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 64-79]
 • ادراک خویشتن اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله برهوش اخلاقی و ادراک خویشتن [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]
 • ادراک دلبستگی دوران کودکی مذهبی بودن والدین و دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، ارائه مدل علی راهبرد مقابله مذهبی در بحران [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 12-24]
 • ادراک ریسک نقش سبک‌های دلبستگی در پیشرفت تحصیلی: اثر میانجی ادراک ریسک و ترس از موفقیت دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 63-73]
 • ارتباطات سازمانی ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • ارتباط با مدرسه پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های ارتباط با مدرسه و سبک‌های تصمیم‌گیری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]
 • ارزیابی کیفیت ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-57]
 • ارزشیابی تحلیل علمی آزمون ها بر اساس نظریه کلاسیک و نظریه صفت مکنون [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-112]
 • ارزشیابی پایانی بررسی رابطه بین میزان آشنایی و به کارگیری روشهای ارزشیابی تحصیلی توسط مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-76]
 • ارزشیابی تشخیصی بررسی رابطه بین میزان آشنایی و به کارگیری روشهای ارزشیابی تحصیلی توسط مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-76]
 • ارزشیابی تکوینی بررسی رابطه بین میزان آشنایی و به کارگیری روشهای ارزشیابی تحصیلی توسط مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-76]
 • ارزشیابی تکوینی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • استان مازندران بررسی انتظارات و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-64]
 • استبدادی رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 13-30]
 • استبدادی رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • استدلال انتزاعی بررسی آزمایشی تأثیر فشار گروهی بر استدلال انتزاعی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-27]
 • استراتژی یادگیری استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • استرس بررسی اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی بر اضطراب، استرس و افسردگی در کودکان دیابتی بیمارستان 17 شهریور رشت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 22-28]
 • استرس پیش بینی اضطراب روانشناختی براساس سرسختی روانشناختی ،تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس [دوره 12، شماره 1، 1400]
 • استرس ادراک شد مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن دارای رفتار پر خطر جنسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • استرس ادراک شده بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • استرس شغلی رابطه منابع استرس‌زای سازمانی با استرس شغلی کارکنان شرکت گاز استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 69-84]
 • استرس شغلی راهبرد اثربخش مقابله با استرس شغلی ( مطالعه موردی: بررسی نقش هوش هیجانی در پیشگیری و کاهش استرس شغلی کارکنان در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور الیگودرز) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 56-69]
 • استعداد اعتیاد گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد- ویراست دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • استقلال بررسی آزمایشی تأثیر فشار گروهی بر استدلال انتزاعی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-27]
 • استقلال در قضاوت رابطه همرنگی اجتماعی و استقلال در قضاوت [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • اشتیاق شغلی تدوین و آزمون مدل خودکارآمدی جمعی با اشتیاق شغلی و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده معلمان متوسطه [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • اصلاح الگوی مصرف بررسی عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر سال 90-1389 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-64]
 • اضافه وزن مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 14-25]
 • اضطراب بررسی اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی بر اضطراب، استرس و افسردگی در کودکان دیابتی بیمارستان 17 شهریور رشت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 22-28]
 • اضطراب پیش‌بینی اضطراب، پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بر اساس کمال‌گرایی ناسازگارانه والدین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 25-35]
 • اضطراب بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانش آموزان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • اضطراب هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • اضطراب هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • اضطراب اجتماعی اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]
 • اضطراب اجتماعی اضطراب اجتماعی و نقش آن در عملکرد حافظه فعال دختران و پسران نوجوان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 52-63]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]
 • اضطراب اجتماعی پیش‌بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی براساس سبک‌های هویتی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 43-54]
 • اضطراب آشکار بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای اسلام برگرفته از آیات قرآن بر کاهش اضطراب دختران دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 13-26]
 • اضطراب امتحان بررسی رابطه هوش معنوی و جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان دانش آموزان سال دوم و سوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 44-54]
 • اضطراب امتحان بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 25-34]
 • اضطراب امتحان اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-101]
 • اضطراب امتحان تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]
 • اضطراب امتحان مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • اضطراب امتحان نقش واسطه‌ای اجتناب تجربی در ارتباط بین کمال‌گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • اضطراب امتحان پیش‌بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی براساس سبک‌های هویتی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 43-54]
 • اضطراب امتحان مقایسه اثربخشی روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]
 • اضطراب امتحان رابطه بین کمال گرایی منفی و اهمالکاری تحصیلی: نقش میانجی اضطراب امتحان و تعدیل کننده شفقت به خود [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • اضطراب پنهان بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای اسلام برگرفته از آیات قرآن بر کاهش اضطراب دختران دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 13-26]
 • اضطراب رقابتی پیش بینی اضطراب روانشناختی براساس سرسختی روانشناختی ،تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس [دوره 12، شماره 1، 1400]
 • اضطراب سلامت بررسی اضطراب سلامت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های داخلی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 91-97]
 • اضطراب کتابخانه‌ای بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • اضطراب و اختلال بدریختی بدن رابطه تاب آوری روانی و اضطراب با اختلال بدریختی بدن در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 74-85]
 • اعتیاد بررسی علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 94-102]
 • اعتیاد پیش بینی استعداد به اعتیاد براساس سرسختی روان ‌شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • اعتیاد اینترنتی رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 62-74]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • اعتیاد به اینترنت بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانش آموزان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • اعتیاد به اینترنت مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • اعتیاد به پیامک رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 62-74]
 • اعتیاد به شبکه‌های مجازی پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های مجازی بر اساس احساس تنهایی، مهارت‌های ارتباطی، هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • اعتیادبه مواد مخدر بررسی علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 94-102]
 • اعتبار هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 77-93]
 • اعتبار استاندارد سازی پرسشنامه سنجش کیفیت ازدواج در زوج های ساکن شهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 60-73]
 • اعتبار ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]
 • اعتباریابی رابطه همرنگی اجتماعی و استقلال در قضاوت [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • اعتبار –روایی- کار آفرینی- دبیران آموزش و پرورش بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 80-96]
 • اعتماد ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • اعتماد به حل مسائل بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • اعضای هیأت علمی رابطه ی بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 7-21]
 • اعضای هیأت علمی بررسی انتظارات و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-64]
 • اعضای هیات علمی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 26-39]
 • اعضای هیات علمی بررسی وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-51]
 • اعضای هیات علمی بررسی مهارتهای تفکرانتقادی اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 59-67]
 • اعضا هیئت علمی رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • افت تحصیلی رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 11-23]
 • افراد سالم بررسی مقایسه‌ای خود-دلسوزی، انعطاف‌پذیری‌ شناختی و حس انسجام در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • افراد مبتلا به دیابت بررسی مقایسه‌ای خود-دلسوزی، انعطاف‌پذیری‌ شناختی و حس انسجام در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • افسردگی رابطه افسردگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • افسردگی مقایسه ی اثربخشی زوج‌ درمانی‌گروهی ‌شناختی- رفتاری و گروه ‌درمانی ‌شناختی- رفتاری بر میزان رضایت‌ زناشویی و افسردگی جانبازان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-63]
 • افسردگی پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • افسردگی اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری به شیوه‌ی گروهی بر میزان افسردگی و امید به زندگی زنان یائسه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 24-36]
 • افسردگی اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر کاهش افسردگی دانش آموزان سال سوم راهنمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 37-46]
 • افسردگی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 73-84]
 • افسردگی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-43]
 • افکارزندگی بررسی رابطه بین منبع کنترل وافکار زندگی و مرگ در دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 79-91]
 • افکارمرگ بررسی رابطه بین منبع کنترل وافکار زندگی و مرگ در دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 79-91]
 • اقتدار منطقی رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • اقتصادی بررسی عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر سال 90-1389 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-64]
 • اقدام پژوهی مقایسه ی مهارت های حل مسأله، بینش پژوهشی و فرآیند تدریس در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده دوره ی اقدام پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 77-97]
 • الگوی رشته مدیریت شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 34-50]
 • الگوهای جدید تدریس تأثیر بکارگیری الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشاء [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 90-102]
 • الگوهای فرزندپروری والدین رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • امید رابطه ی امید به آینده ی معلمان با شادکامی و باورهای خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 11-23]
 • امید مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • امید به زندگی بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • امید به زندگی تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • امید به زندگی اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری به شیوه‌ی گروهی بر میزان افسردگی و امید به زندگی زنان یائسه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 24-36]
 • امکانات آموزشی مقایسه ی تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 58-97]
 • انرژی هسته ای بررسی میزان آگاهی معلمان علوم دوره ی راهنمایی و دبیران زیست شناسی دوره ی متوسطه از فناوری های نوین غرب مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 31-45]
 • اینستاگرام رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری مدیران مدارس از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی آنان در دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • انسجام دستوری تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 37-46]
 • انسجام معنایی تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 37-46]
 • انشاء بررسی ضرورت و اهمیت زنگ انشاء از نظر معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 53-60]
 • انضباط مقایسه عوامل ارزشگذاری انگیزه های کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]
 • انطباقی رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]
 • انعطاف پذیری بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • انعطاف پذیری رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • انعطاف پذیری رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]
 • انعطاف پذیری بررسی روابط ساختاری ابعاد خلاقیت و سرگردانی ذهنی دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 25-37]
 • انعطاف پذیری شناختی مقایسه اثربخشی بازی های رایانه ای با بازی های سنتی ایرانی بر انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1398]
 • انعطاف‌پذیری ‌شناختی بررسی مقایسه‌ای خود-دلسوزی، انعطاف‌پذیری‌ شناختی و حس انسجام در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • انگیزش مقایسه عوامل ارزشگذاری انگیزه های کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]
 • انگیزش الهام بخش رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 44-53]
 • انگیزش الهام بخش رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • انگیزش پیشرفت ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 22-31]
 • انگیزش پیشرفت تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • انگیزش پیشرفت بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 88-103]
 • انگیزش تحصیلی بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی فردی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رویکرد جیگ ساو [دوره 11، شماره 4، 1399]
 • انگیزش درونی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • انگیزش درونی بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 20-38]
 • انگیزش شغلی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]
 • انگیزه پیشرفت بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 36-44]
 • انگیزه پیشرفت رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 58-72]
 • انگیزه های خودسوزی عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 60-72]
 • انیه گرم اثربخشی آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 35-44]
 • اهداف پیشرفت تحلیل مسیر رابطه باورهای هوشی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • اهمالکاری تحصیلی رابطه بین کمال گرایی منفی و اهمالکاری تحصیلی: نقش میانجی اضطراب امتحان و تعدیل کننده شفقت به خود [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • اهمال کاری تحصیلی مدل ساختاری اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری وسبک های اسنادی با میانجی گری انگیزش پیشرفت دربین دانش آموزان ناحیه یک شهر ساری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 15-36]
 • اهمال‌کاری تحصیلی تحلیل مسیر رابطه باورهای هوشی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • اول دبستان ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانی های یادگیری با احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 7-16]

ب

 • بازیابی اثربخشی آموزش راهبردهای بسط و گسترش بر بازیابی حافظه معنایی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 39-49]
 • بازداری پاسخ مقایسه اثربخشی بازی های رایانه ای با بازی های سنتی ایرانی بر انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1398]
 • بازی درمانی شناختی- رفتاری تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 15-29]
 • بازی کامپیوتری آموزشی مقایسه تاثیر بازی‌های کامپیوتری خشن و آموزشی بر حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 32-45]
 • بازنگری برنامه درسی مقایسه تناسب ساعات تدریس دروس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ازنظر فارغ التحصیلان(مدیران و معاونین مدارس )و استادان صاحبنظر آموزش عالی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 1-10]
 • بازی های رایانه ای مقایسه اثربخشی بازی های رایانه ای با بازی های سنتی ایرانی بر انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1398]
 • بازی های ساختار یافته اثر بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو بر تاب‌آوری کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • بازی های سنتی ایرانی مقایسه اثربخشی بازی های رایانه ای با بازی های سنتی ایرانی بر انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1398]
 • با وجدان بودن بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • باورهای ارتباطی تأثیر آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 28-42]
 • باورهای ارتباطی غیرمنطقی رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با میانجی‌گری سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-52]
 • باورهای معرفت شناختی رابطه هوش هیجانی و باورهای معرفت‌شناختی با خلاقیت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 59-74]
 • باورهای معرفت شناختی بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 88-103]
 • باورهای هوشی بررسی ارتباط بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و باورهای هوشی در پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 61-68]
 • باورهای هوشی تحلیل مسیر رابطه باورهای هوشی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • ببازی کامپیوتری خشن مقایسه تاثیر بازی‌های کامپیوتری خشن و آموزشی بر حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 32-45]
 • بحران هویت اثربخشی واقعیت درمانی بر بحران هویت و احساس غم غربت دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه خوابگاهی مدارس شبانه روزی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • بخشش پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 86-94]
 • بدیعه‌پردازی تأثیر بکارگیری الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشاء [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 90-102]
 • بدیعه‌پردازی تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • بدفهمی بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 61-75]
 • بریدگی و طرد رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 11-18]
 • برنامه درسی بررسی و تحلیل نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 52-66]
 • برنامه درسی شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • برنامه درسی ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 12-25]
 • برنامه درسی طراحی انگاره نظری برنامه درسی فعالیتهای فوق برنامه با رویکرد آموزش محیط زیست و اعتبار سنجی آن از دیدگاه معلمان و متخصصان برنامه درسی [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • برنامه‌درسی ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-57]
 • برنامه ی درسی اجرا شده بررسی برنامه ی درسی تجربه شده ی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش ابتدایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 65-80]
 • برنامه ی درسی پایه ی ششم بررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر معلمان [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 67-78]
 • برنامه درسی پنهان بررسی و تحلیل نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 52-66]
 • برنامه درسی پنهان تعیین نقش ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه معلمان شهرستان آبدانان در سال 94-93 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • برنامه ی درسی تجربه شده بررسی برنامه ی درسی تجربه شده ی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش ابتدایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 65-80]
 • برنامه ریزی درسی مقایسه ی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در فرایند برنامه ریزی درسی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 103-117]
 • برنامه فلچر اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 26-33]
 • برنامه مداخله ای ویژه کودکان در خانواده های طلاق اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-58]
 • برنامه‌های درسی بررسی میزان انطباق برنامه‌های درسی مدارس با ویژگی‌‌های شهروند خوب برای جامعه ی ایران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]
 • برونگرایی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • برون گرایی بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • بسط دانشی اثربخشی آموزش راهبردهای بسط و گسترش بر بازیابی حافظه معنایی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 39-49]
 • بسط معنایی اثربخشی آموزش راهبردهای بسط و گسترش بر بازیابی حافظه معنایی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 39-49]
 • بعد انسانی رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 30-42]
 • بعد رابطه ای رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 30-42]
 • بعد ساختاری رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 30-42]
 • بلوغ عاطفی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دختران نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]
 • بلوغ مدیریت دانش کارکنان بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 55-71]
 • بیماران بررسی اضطراب سلامت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های داخلی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 91-97]
 • بیماران قلبی و عروقی پیش بینی نشانه های هیجانی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 50-57]
 • بینش پژوهشی مقایسه ی مهارت های حل مسأله، بینش پژوهشی و فرآیند تدریس در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده دوره ی اقدام پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 77-97]
 • به اشتراکگذاری دانش ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • بهبود املا تأثیرآموزش راهبردهای تقویت حافظه بر حافظه ی دیداری و املای دانش آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیر ی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 24-36]
 • بهداشت روانی مقایسه ی بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]
 • بهره وری رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 30-42]
 • بهره‌وری بررسی رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 18-31]
 • بهره وری نیروی انسانی بررسی رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 18-31]
 • بهزیستی روانی اثر بخشی درمان بین فردی گروهی کوتاه مدت بر بهزیستی روانی و کیفیت زندگی همسران افراد معتاد [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 23-36]
 • بهزیستی روانشناختی بررسی ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 53-63]
 • بهزیستی روانشناختی اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]
 • بهزیستی روان شناختی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • بهزیستی روان شناختی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]
 • بهزیستی روان شناختی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • بهزیستی مذهبی رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • بهزیستی معنوی رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • بهزیستی وجودی رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • بومی مقایسه هویت ملی و هویت دینی دانش‌آموزان مهاجر و بومی دوره دوم متوسطه شهرستان میبد [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]

پ

 • پایایی هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 77-93]
 • پایایی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • پایایی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • پایایی ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 34-47]
 • پاکدشت رابطه ی سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 87-101]
 • پذیرش و تعهد درمانی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تنیدگی والدینی، مادران دانش آموزان دختر دوره ابتدایی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 37-47]
 • پرخاشگری مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-101]
 • پرخاشگری پیش‌بینی اضطراب، پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بر اساس کمال‌گرایی ناسازگارانه والدین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 25-35]
 • پرخاشگری تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 23-33]
 • پرستاران همه گیر شناسی نشانگان خستگی مزمن در پرستاران شهر بوشهر [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 19-29]
 • پرسشنامه گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد- ویراست دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • پیشرفت تحصیلی مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 14-23]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 62-74]
 • پیشرفت تحصیلی اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]
 • پیشرفت تحصیلی تأثیر آموزش راهبردهای خود نظارتی و خود تقویتی بر بهبود مهارت های اجتماعی و کنش وری تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی با اختلال نقص توجه/ فزون کنشی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 29-38]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 32-43]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 36-44]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دروس جغرافیا، تاریخ و مدنی دانش آموزان پسر پایه پنجم شهر گرگان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 50-59]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی ارتباط بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و باورهای هوشی در پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 61-68]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 78-89]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-98]
 • پیشرفت تحصیلی شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 34-50]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 58-72]
 • پیشرفت تحصیلی نقش سبک‌های دلبستگی در پیشرفت تحصیلی: اثر میانجی ادراک ریسک و ترس از موفقیت دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 63-73]
 • پیشرفت تحصیلی مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • پیشرفت درسی علوم بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 88-103]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 12-21]
 • پیوند با مدرسه رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]

ت

 • تاب آوری رابطه بین تاب آوری روانی و میزان سخت رویی با نشانگان وانمود گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 22-32]
 • تاب آوری اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-58]
 • تاب آوری رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 83-94]
 • تاب آوری تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 10-19]
 • تاب آوری اثر بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو بر تاب‌آوری کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • تاب‌آوری ارتباط بین تاب ‌آوری و رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 78-89]
 • تاب‌آوری پیش بینی اضطراب روانشناختی براساس سرسختی روانشناختی ،تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس [دوره 12، شماره 1، 1400]
 • تاب آوری روانی رابطه تاب آوری روانی و اضطراب با اختلال بدریختی بدن در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 74-85]
 • تاب‌آوری روانشناختی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 73-84]
 • تاب‌آوری روانشناختی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-43]
 • تأمل شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • تیپهای شخصیتی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • تیپ های شخصیت اثربخشی آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 35-44]
 • تیپ‌های شخصیت اینیاگرام رابطه تیپ‌های شخصیت اینیاگرام با گرایش به خودکشی و هیجان خواهی نوجوانان [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • تحریفهای شناختی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • تحریف‌های شناختی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • تحریک ذهنی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 44-53]
 • تحریک ذهنی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • تحصیل علم شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 34-50]
 • تحلیل ارتباط محاوره ای اثر بخشی مشاوره ی گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش تعارضات زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 59-69]
 • تحلیل ارتباط محاوره‌ای اثربخشی مشاوره گروهی بر شیوه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر میزان تعارضات زناشویی زنان متأهل [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • تحلیل رفتگی تحصیلی ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 46-60]
 • تحلیل عاملی واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 90-98]
 • تحلیل عامل اکتشافی بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 69-79]
 • تحلیل عاملی اکتشافی کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • تحلیل عاملی اکتشافی ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-37]
 • تحلیل عاملی تأییدی تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 61-79]
 • تحلیل عاملی تاییدی ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-37]
 • تحلیل مؤلفه های اصلی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]
 • تدریس تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • تدریس اثربخش ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-90]
 • ترجمه آموزان تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-87]
 • ترس از ارزیابی منفی مدل یابی علّی رابطه ترس از ارزیابی منفی، حرمت خود ناپایدار و کمالگرایی مثبت با خودناتوان سازی تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • ترس از موفقیت نقش سبک‌های دلبستگی در پیشرفت تحصیلی: اثر میانجی ادراک ریسک و ترس از موفقیت دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 63-73]
 • تشویق مادی و تشویق غیر مادی رابطه کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]
 • تصویر ظاهر بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • تضمین کیفیت مقایسه ی تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 58-97]
 • تعارضات زناشویی اثر بخشی مشاوره ی گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش تعارضات زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 59-69]
 • تعارضات زناشویی اثربخشی مشاوره گروهی بر شیوه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر میزان تعارضات زناشویی زنان متأهل [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • تعارض کار- خانواده پیش بینی تعارض کار- خانواده و دلبستگی شغلی بر اساس ابعاد موفقیت کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 40-49]
 • تعارض والد- فرزندی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تعارض والد- فرزندی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی شهر یزد [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • تعالی سازمانی تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 61-79]
 • تعلل‌ورزی پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های ارتباط با مدرسه و سبک‌های تصمیم‌گیری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]
 • تعلیمات اجتماعی بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 50-61]
 • تعمق رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • تعمق رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]
 • تعهد سازمانی رابطه دانش حرفه‌ای با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه شهرستان الیگودرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 13-24]
 • تعهد و پذیرش تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • تغییرجمله بندی زمینه ای مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • تغییر جمله بندی مفهومی مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • تفاوت‌های جنسیتی تأثیر آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 28-42]
 • تفکر خلاق تأثیر بکارگیری الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشاء [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 90-102]
 • تفکر سیستمی تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت‌های تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • تقاضای یادگیری رابطه رهبری تغییرگرا با عملکرد و رضایت شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی و تقاضای یادگیری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • تکانشگری اثر بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو بر تاب‌آوری کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • تلگرام رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری مدیران مدارس از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی آنان در دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • تماس با شیوه‌های اهمال‌کاری بررسی اثربخشی فرآیند تماس با شیوه‌های اهمال‌کاری بر خودگردانی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 72-88]
 • تنیدگی والدینی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تنیدگی والدینی، مادران دانش آموزان دختر دوره ابتدایی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 37-47]
 • تنظیم شناختی- هیجانی پیش بینی استعداد به اعتیاد براساس سرسختی روان ‌شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • تهیّج پذیری مقایسه تهیّج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • توافق بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • توانمندسازی بررسی رابطه ویژگی های مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 82-95]
 • توانمندسازی روانشناختی بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان صنعت هتلداری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 16-29]
 • توجه به دیدگاه‌های مختلف رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • توجه و قدردانی مقایسه عوامل ارزشگذاری انگیزه های کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]

ج

 • جامعیت رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • جامعیت رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]
 • جانبازان مقایسه ی اثربخشی زوج‌ درمانی‌گروهی ‌شناختی- رفتاری و گروه ‌درمانی ‌شناختی- رفتاری بر میزان رضایت‌ زناشویی و افسردگی جانبازان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-63]
 • جرأت ورزی ارتباط کمال گرایی، جرأت ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (92-1391) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 69-81]
 • جیگ ساو بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی فردی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رویکرد جیگ ساو [دوره 11، شماره 4، 1399]
 • جهاددانشگاهی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • جهت گیری مذهبی بررسی ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 53-63]
 • جهت گیری مذهبی پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • جهت گیری هدفی بررسی رابطه هوش معنوی و جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان دانش آموزان سال دوم و سوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 44-54]
 • جهت‌گیری ورزشی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 23-33]
 • جو آموزشی رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 77-89]

چ

 • چابکی سازمانی دانشگاهی مدل‌یابی معادلات ساختاری چابکی سازمانی دانشگاه با تأکید بر نقش فرهنگ ‌سازمانی و مدیریت دانش [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 11-21]
 • چاقی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 14-25]
 • چالش) رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 13-30]
 • چندبعدی اضطراب کودکان هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • چند رسانه ای آموزشی دیکته یار تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]

ح

 • حافظه دیداری تأثیرآموزش راهبردهای تقویت حافظه بر حافظه ی دیداری و املای دانش آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیر ی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 24-36]
 • حافظه دیداری تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • حافظه شنیداری تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • حافظه فعال اضطراب اجتماعی و نقش آن در عملکرد حافظه فعال دختران و پسران نوجوان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 52-63]
 • حافظه فعال غیر کلامی اضطراب اجتماعی و نقش آن در عملکرد حافظه فعال دختران و پسران نوجوان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 52-63]
 • حافظه فعال کلامی اضطراب اجتماعی و نقش آن در عملکرد حافظه فعال دختران و پسران نوجوان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 52-63]
 • حافظه کاری و سرعت پردازش مقایسه تاثیر بازی‌های کامپیوتری خشن و آموزشی بر حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 32-45]
 • حافظه معنایی اثربخشی آموزش راهبردهای بسط و گسترش بر بازیابی حافظه معنایی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 39-49]
 • حرمت خود ناپایدار مدل یابی علّی رابطه ترس از ارزیابی منفی، حرمت خود ناپایدار و کمالگرایی مثبت با خودناتوان سازی تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • حساسیت زدایی منظم بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 25-34]
 • حس انسجام بررسی مقایسه‌ای خود-دلسوزی، انعطاف‌پذیری‌ شناختی و حس انسجام در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • حقوق بشر بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 50-61]
 • حل تعارض رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 76-85]
 • حل مسأله مقایسه ی مهارت های حل مسأله، بینش پژوهشی و فرآیند تدریس در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده دوره ی اقدام پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 77-97]
 • حل مساله مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • حمایت سازمانی تدوین و آزمون مدل خودکارآمدی جمعی با اشتیاق شغلی و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده معلمان متوسطه [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • حوزه های طرحواره رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 11-18]

خ

 • خدمات کتابخانه‌ای بررسی راه‌های ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب های غیر درسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • خرسندی زناشویی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • خستگی مزمن ( (Chronic Fatigue syndrome همه گیر شناسی نشانگان خستگی مزمن در پرستاران شهر بوشهر [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 19-29]
 • خلاقیت رابطه هوش هیجانی و باورهای معرفت‌شناختی با خلاقیت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 59-74]
 • خلاقیت تأثیر بکارگیری الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشاء [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 90-102]
 • خلاقیت تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 119-135]
 • خلاقیت بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 45-55]
 • خلاقیت تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • خلاقیت تاثیر برنامه ی آموزش مهارت های تفکر خلاق بر خلاقیت دانش آموزان پایه ی دوم دبستان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 84-94]
 • خلاقیت بررسی روابط ساختاری ابعاد خلاقیت و سرگردانی ذهنی دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 25-37]
 • خلاقیت رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری مدیران مدارس از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی آنان در دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • خلاقیت نقش تدریس مبتنی بر محیط الکترونیکی مشارکتی(nss)بر ابعاد خلاقیت دانش آموزان پسر هنرستان های فنی [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • خلاقیت تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور برخلاقیت درس علوم دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر بهشهر [دوره 11، شماره 4، 1399]
 • خلّاقیّت رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت در دانش‌آموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • خلاقیت کارکنان بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 20-38]
 • خلاقیت هیجانی سهم سبک های تفکر در پیش بینی خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 44-62]
 • خنده درمانی مقایسه اثربخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله با درد در افراد مبتلا به سردرد تنشی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-73]
 • خودپنداره اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-58]
 • خودپنداره بررسی تفاوت بین خودپنداره تحصیلی و سبک های اسنادی در دانش آموزان دارای اختلال خواندن و نوشتن و دانش آموزان عادی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 97-105]
 • خودتعیینی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 73-84]
 • خود - تعیینی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-43]
 • خودتنظیمی مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • خود- دلسوزی بررسی مقایسه‌ای خود-دلسوزی، انعطاف‌پذیری‌ شناختی و حس انسجام در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • خودزنی مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • خودسنجی ارائه مدلی جهت خودسنجی عملکرد گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 3 [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • خودسوزی عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 60-72]
 • خودکارآمدی رابطه ی امید به آینده ی معلمان با شادکامی و باورهای خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 11-23]
 • خودکارآمدی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • خودکارآمدی بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • خودکارآمدی رابطه و مقایسه نگرش به فراگیرسازی و خودکارآمدی معلمان ویژه و عادی دارای دانش آموز با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • خودکارآمدی اجتماعی رابطه احساس تنهایی با خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان پسر در خانواده‌هایی با حضور موقت پدر در خانه [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 87-96]
 • خودکارآمدی تحصیلی تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • خودکارآمدی تحصیلی تعیین نقش ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه معلمان شهرستان آبدانان در سال 94-93 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • خودکارامدی تحصیلی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 14-25]
 • خودکارامدی تحصیلی رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 83-94]
 • خودکارآمدی جمعی تدوین و آزمون مدل خودکارآمدی جمعی با اشتیاق شغلی و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده معلمان متوسطه [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • خودکارآمدی فردی بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی فردی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رویکرد جیگ ساو [دوره 11، شماره 4، 1399]
 • خودکارآمدی معلم رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 58-72]
 • خودکشی عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 60-72]
 • خودکنترلی اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • خود کنترلی اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]
 • خودگردانی تحصیلی بررسی اثربخشی فرآیند تماس با شیوه‌های اهمال‌کاری بر خودگردانی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 72-88]
 • خودگویی مثبت تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 15-29]
 • خودمدیریتی اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • خود ناتوان سازی رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 44-59]
 • خودناتوان سازی تحصیلی مدل یابی علّی رابطه ترس از ارزیابی منفی، حرمت خود ناپایدار و کمالگرایی مثبت با خودناتوان سازی تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • خودناتوان‌سازی تحصیلی مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]
 • خودناتوان‌سازی تحصیلی تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی برخودناتوان‌سازی تحصیلی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 25-42]

د

 • دیابت نوع دو اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری بیماران دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 103-116]
 • دانش آموز بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 25-34]
 • دانش‌آموز تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • دانش آموزان رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 1-8]
 • دانش آموزان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانش آموزان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • دانش آموزان بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-98]
 • دانش آموزان رابطه احساس تنهایی با خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان پسر در خانواده‌هایی با حضور موقت پدر در خانه [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 87-96]
 • دانش آموزان مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • دانش آموزان ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 46-60]
 • دانش آموزان تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور برخلاقیت درس علوم دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر بهشهر [دوره 11، شماره 4، 1399]
 • دانش‌آموزان بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و ارتباط آن با تحصیلات والدین در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرکرج [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-11]
 • دانش‌آموزان تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]
 • دانش‌آموزان نقش سبک‌های دلبستگی در پیشرفت تحصیلی: اثر میانجی ادراک ریسک و ترس از موفقیت دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 63-73]
 • دانش‌آموزان مقایسه هویت ملی و هویت دینی دانش‌آموزان مهاجر و بومی دوره دوم متوسطه شهرستان میبد [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • دانش‌آموزان خوابگاهی اثربخشی واقعیت درمانی بر بحران هویت و احساس غم غربت دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه خوابگاهی مدارس شبانه روزی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • دانش آموزان دارای اختلال ریاضی مقایسه اثربخشی بازی های رایانه ای با بازی های سنتی ایرانی بر انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1398]
 • دانش آموزان دختر پایه پنجم ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی فرم فارسی آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی در دانش آموزان دختر پایه پنجم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 80-98]
 • دانش آموزان دوره متوسطه بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مدارس عادی دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 24-38]
 • دانش آموزان راهنمایی اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر کاهش افسردگی دانش آموزان سال سوم راهنمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 37-46]
 • دانش آموزان ساکن خانه‌های کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • دانش آموزان ساکن خوابگاه های سازمان کمیته امداد مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 67-81]
 • دانش‌آموزان عادی مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 14-23]
 • دانش آموزان کم توان ذهنی مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 71-86]
 • دانش‌آموزان مرزی مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 14-23]
 • دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه ی بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]
 • دانشجو رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • دانشجو مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 56-68]
 • دانشجویان رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 65-75]
 • دانشجویان تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان پسر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • دانشجویان ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 22-31]
 • دانشجویان ارتباط کمال گرایی، جرأت ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (92-1391) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 69-81]
 • دانشجویان گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد- ویراست دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • دانشجویان نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 12-21]
 • دانشجویان رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 11-23]
 • دانشجویان ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 12-25]
 • دانشجویان پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • دانشجویان بررسی عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر سال 90-1389 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-64]
 • دانشجویان با عملکرد بالا استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه تهیّج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • دانشجویان جدید الورود مطالعه ی مقایسه ای سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان جدید الورود با دانشجویان سال آخر [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 39-58]
 • دانشجویان دانشگاه بررسی رابطه بین منبع کنترل وافکار زندگی و مرگ در دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 79-91]
 • دانشجویان سال آخر مطالعه ی مقایسه ای سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان جدید الورود با دانشجویان سال آخر [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 39-58]
 • دانشجویان ضعیف استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • دانشجویان قوی و ضعیف تحصیلی مقایسه راهبردهای مطالعه (شناختی، فراشناختی) و مولفه‌های شخصیتی در دانشجویان دختر قوی و ضعیف تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]
 • دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-90]
 • دانش حرفه‌ای رابطه دانش حرفه‌ای با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه شهرستان الیگودرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 13-24]
 • دانشگاه رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 65-75]
 • دانشگاه بررسی و تحلیل نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 52-66]
 • دانشگاه کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • دانشگاه واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 90-98]
 • دانشگاه بررسی رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 18-31]
 • دانشگاه آزاد بررسی وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-51]
 • دانشگاه آزاد ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-90]
 • دانشگاه آزاد بررسی مهارتهای تفکرانتقادی اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 59-67]
 • دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 27-39]
 • دانشگاه آزاد اسلامی ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 25-37]
 • دانشگاه آزاد اسلامی مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 98-106]
 • دانشگاه آزاد اسلامی بررسی انتظارات و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-64]
 • دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 26-39]
 • دانشگاه آزاد اسلامی بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 55-71]
 • دانشگاه آزاد اسلامی سهم سبک های تفکر در پیش بینی خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 44-62]
 • دانشگاه آزاد اسلامی استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • دانشگاه آزاد اسلامی تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 61-79]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس مدل ویک و لئون [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 55-66]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 88-98]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • دانشگاه اصفهان ارتباط کمال گرایی، جرأت ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (92-1391) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 69-81]
 • دانشگاه تهران ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 22-31]
 • دانشگاه‌های آزاد اسلامی رابطه ی بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 7-21]
 • دانش و مهارت معلمان بررسی صلاحیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر فناوری معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 58-74]
 • دبیران زن مقطع متوسطه رابطه دانش حرفه‌ای با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه شهرستان الیگودرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 13-24]
 • دبیرستان مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستان های استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 7-23]
 • دیدگاه متخصصان و مدرسان شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • دریافت مفهوم تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • درس انشاء تأثیر بکارگیری الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشاء [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 90-102]
 • درس علوم تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور برخلاقیت درس علوم دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر بهشهر [دوره 11، شماره 4، 1399]
 • درگیری شغلی رابطه رهبری تغییرگرا با عملکرد و رضایت شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی و تقاضای یادگیری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • درگیری شناختی تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • درمان بین فردی گروهی کوتاه‌ مدت اثر بخشی درمان بین فردی گروهی کوتاه مدت بر بهزیستی روانی و کیفیت زندگی همسران افراد معتاد [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 23-36]
 • درمان شناختی – رفتاری مقایسه ی میزان سلامت روان در میان همسران شاهدی که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدی که ازدواج مجدد نکردند و تعیین اثربخشی درمان رفتاری- شناختی CBT بر مؤلفه های سلامت روان آنها [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-51]
 • درمان شناختی- رفتاری مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت رشت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-83]
 • درمان شناختی- رفتاری بررسی زمینه های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 84-100]
 • درمان شناختی-رفتاری گروهی بررسی اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی بر اضطراب، استرس و افسردگی در کودکان دیابتی بیمارستان 17 شهریور رشت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 22-28]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • درمان متمرکز بر هیجان بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • درونگرایی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • دشواری درتنظیم هیجان اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری بیماران دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 103-116]
 • دلبستگی سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 75-87]
 • دلبستگی شغلی پیش بینی تعارض کار- خانواده و دلبستگی شغلی بر اساس ابعاد موفقیت کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 40-49]
 • دلپذیر بودن بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • دل زدگی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر دل‌زدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 65-74]
 • دلزدگی زناشویی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • دلزدگی زناشویی بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • دین بررسی ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 53-63]
 • دوره دوم متوسطه رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • دوره راهنمایی بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 50-61]
 • دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی بررسی میزان انطباق برنامه‌های درسی مدارس با ویژگی‌‌های شهروند خوب برای جامعه ی ایران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]

ذ

 • ذینفعان مقایسه ی تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 58-97]
 • ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • ذهن آگاهی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]
 • ذهن‌آگاهی مقایسه اثربخشی روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]
 • ذهنیت فلسفی رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • ذهنیت فلسفی رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]

ر

 • رابطه رابطه بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده و رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 64-79]
 • رابطه با همسالان تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 49-62]
 • رابطه جنسی اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت زناشویی و شادکامی زوج ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 16-28]
 • راهبردهای یادگیری رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 44-59]
 • راهبرد های تقویت حافظه تأثیرآموزش راهبردهای تقویت حافظه بر حافظه ی دیداری و املای دانش آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیر ی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 24-36]
 • راهبردهای تنظیم هیجانی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 1-8]
 • راهبردهای خود نظارتی و خود تقویتی تأثیر آموزش راهبردهای خود نظارتی و خود تقویتی بر بهبود مهارت های اجتماعی و کنش وری تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی با اختلال نقص توجه/ فزون کنشی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 29-38]
 • راهبردهای شناختی تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • راهبردهای فراشناخت تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 119-135]
 • راهبردهای مطالعه مقایسه راهبردهای مطالعه (شناختی، فراشناختی) و مولفه‌های شخصیتی در دانشجویان دختر قوی و ضعیف تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]
 • رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مقایسه تناسب ساعات تدریس دروس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ازنظر فارغ التحصیلان(مدیران و معاونین مدارس )و استادان صاحبنظر آموزش عالی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 1-10]
 • رشد حرفه ای –اعضای هیات علمی-تحلیل عاملی-دانشگاه واکاوی مولفه های تاثیر گذار بررشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد آزادشهر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-6]
 • رشد دانش‌آموز ارایه مدلی جهت استقرار مدیریت کلاس درس سالم [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-66]
 • رضایت اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر دل‌زدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 65-74]
 • رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 70-77]
 • رضایت از زندگی ارتباط بین تاب ‌آوری و رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 78-89]
 • رضایت از زندگی رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • رضایت از زندگی رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در فرزندان طلاق [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 54-64]
 • رضایت زناشویی رابطه بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده و رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 64-79]
 • رضایت زناشویی اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت زناشویی و شادکامی زوج ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 16-28]
 • رضایت زناشویی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 11-18]
 • رضایت زناشویی بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-85]
 • رضایت زناشویی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • رضایت زناشویی مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 110-124]
 • رضایت‌زناشویی مقایسه ی اثربخشی زوج‌ درمانی‌گروهی ‌شناختی- رفتاری و گروه ‌درمانی ‌شناختی- رفتاری بر میزان رضایت‌ زناشویی و افسردگی جانبازان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-63]
 • رضایت شغلی مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت رشت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-83]
 • رضایت شغلی بررسی زمینه های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 84-100]
 • رضایت شغلی تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-43]
 • رضایت شغلی بررسی انتظارات و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-64]
 • رضایت شغلی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 26-39]
 • رضایت شغلی رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 39-43]
 • رضایت شغلی رابطه دانش حرفه‌ای با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه شهرستان الیگودرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 13-24]
 • رضایت شغلی رابطه رهبری تغییرگرا با عملکرد و رضایت شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی و تقاضای یادگیری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • رضایتمندی بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • رضایتمندی از تصویر بدن بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • رغبت برای یادگیری اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • رفتار احلاقی ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-37]
 • رفتار پرخطر رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]
 • رفتار تحصیلی کلی تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 44-57]
 • رفتاردرمانی شناختی اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر کاهش افسردگی دانش آموزان سال سوم راهنمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 37-46]
 • رفتار درمانی عقلانی- عاطفی بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی- عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 40-51]
 • رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 87-101]
 • رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • رهبری تحول آفرین تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-43]
 • رهبری تحول آفرین رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 44-53]
 • رهبری تحول آفرین رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • رهبری تغییرگرا رابطه رهبری تغییرگرا با عملکرد و رضایت شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی و تقاضای یادگیری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • روایی استاندارد سازی پرسشنامه سنجش کیفیت ازدواج در زوج های ساکن شهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 60-73]
 • روایی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • روایی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]
 • روایی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • روایت‌درمانی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]
 • رواسازی گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد- ویراست دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • روانی بررسی عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر سال 90-1389 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-64]
 • روان رنجوری بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • روانشناسی تربیتی بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دروس جغرافیا، تاریخ و مدنی دانش آموزان پسر پایه پنجم شهر گرگان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 50-59]
 • روان‌شناسی مثبت‌گرا ارتباط بین تاب ‌آوری و رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 78-89]
 • روانشناسی محیطی تحلیل عملکردی مدارس معماری زمینه محور بر ارزیابی کیفی و نحوه آموزش پذیری دانشجو با تکیه بر مباحث روانشناسی محیطی در معماری [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • روایی و املا ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 34-47]
 • روحیه پژوهشی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • رویدادهای استرس زای زندگی پیش بینی نشانه های هیجانی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 50-57]
 • روش تدریس بررسی راه‌های ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب های غیر درسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • روش تدریس رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • روش تدریس رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 52-60]
 • روش تدریس مشارکتی نقش تدریس مبتنی بر محیط الکترونیکی مشارکتی(nss)بر ابعاد خلاقیت دانش آموزان پسر هنرستان های فنی [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • روش تدریس همیاری بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دروس جغرافیا، تاریخ و مدنی دانش آموزان پسر پایه پنجم شهر گرگان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 50-59]
 • روش ترکیبی بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 25-34]
 • روش های مطالعه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 32-43]
 • روش های مطالعه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 78-89]
 • رویکرد مایکنبام تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 15-29]
 • رویکردهای یادگیری بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 88-103]

ز

 • زناشویی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر دل‌زدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 65-74]
 • زنان رابطه بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده و رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 64-79]
 • زندگی رابطه بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده و رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 64-79]
 • زوج درمانی اثر بخشی زوج درمانی به روش واقعیت درمانی، بر بهبود روابط صمیمانه زوجین [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • زوج‌درمانی‌گروهی‌شناختی- رفتاری مقایسه ی اثربخشی زوج‌ درمانی‌گروهی ‌شناختی- رفتاری و گروه ‌درمانی ‌شناختی- رفتاری بر میزان رضایت‌ زناشویی و افسردگی جانبازان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-63]
 • زوجین مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 110-124]

س

 • ساختار انگیزشی رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]
 • سازگاری مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-101]
 • سازگاری ارتباط کمال گرایی، جرأت ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (92-1391) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 69-81]
 • سازگاری اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • سازگاری اجتماعی مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • سازگاری اجتماعی رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • سازگاری اجتماعی بررسی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • سازگاری پس از طلاق رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 76-85]
 • سازگاری تحصیلی اثربخشی آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 35-44]
 • سازمان یادگیرنده بررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس مدل ویک و لئون [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]
 • سازمان یادگیرنده بررسی وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-51]
 • سیالی بررسی روابط ساختاری ابعاد خلاقیت و سرگردانی ذهنی دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 25-37]
 • سبک یادگیری مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 56-68]
 • سبک دلبستگی رابطه ی بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 39-53]
 • سبک دلبستگی رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض فرزند-والد و خود کارامدی با نگرش [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-87]
 • سبک رهبری معلم ارایه مدلی جهت استقرار مدیریت کلاس درس سالم [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-66]
 • سبک گرایش- اجتناب بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • سبک مطالعه مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 56-68]
 • سبک های اسناد رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 44-59]
 • سبک های اسنادی پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • سبک‌های اسنادی بررسی تفاوت بین خودپنداره تحصیلی و سبک های اسنادی در دانش آموزان دارای اختلال خواندن و نوشتن و دانش آموزان عادی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 97-105]
 • سبک‌های تصمیم‌گیری پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های ارتباط با مدرسه و سبک‌های تصمیم‌گیری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]
 • سبک های تفکر سهم سبک های تفکر در پیش بینی خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 44-62]
 • سبک‌های حل تعارض رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با میانجی‌گری سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-52]
 • سبک های حل مسئله بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • سبک های دلبستگی رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت در دانش‌آموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • سبک‌های دلبستگی نقش سبک‌های دلبستگی در پیشرفت تحصیلی: اثر میانجی ادراک ریسک و ترس از موفقیت دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 63-73]
 • سبک های فرزندپروری کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • سبک های فرزند پروری مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 51-63]
 • سبک‌های فرزند پروری رابطه سبک های فرزندپروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دختران نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]
 • سبک های هویت پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • سبک های هویت پیش‌بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی براساس سبک‌های هویتی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 43-54]
 • سبک‌های هویت تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی برخودناتوان‌سازی تحصیلی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 25-42]
 • ستیر مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 110-124]
 • سخت رویی رابطه بین تاب آوری روانی و میزان سخت رویی با نشانگان وانمود گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 22-32]
 • سخت رویی (تعهد رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 13-30]
 • سردرد تنشی مقایسه اثربخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله با درد در افراد مبتلا به سردرد تنشی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-73]
 • سرسختی بدنی سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 13-30]
 • سرسختی روانشناختی سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 13-30]
 • سرسختی روانشناختی پیش بینی اضطراب روانشناختی براساس سرسختی روانشناختی ،تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس [دوره 12، شماره 1، 1400]
 • سرسختی روان شناختی پیش بینی استعداد به اعتیاد براساس سرسختی روان ‌شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • سرگردانی ذهنی بررسی روابط ساختاری ابعاد خلاقیت و سرگردانی ذهنی دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 25-37]
 • سرمایه اجتماعی ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • سرمایه اجتماعی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • سرمایه جنسی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • سرمایه رابطه‌ای رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • سرمایه روانشناختی بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 20-38]
 • سرمایه ساختاری رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • سرمایه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • سرمایه فرهنگی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 22-31]
 • سرمایه فرهنگی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 26-43]
 • سرمایه فکری رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • سرمایه های فکری رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 30-42]
 • سیستم آموزش رسمی تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 44-57]
 • سیستم آموزش سایه ای تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 44-57]
 • سطح انگیزه شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 34-50]
 • سطح دلبستگی بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 89-88 [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • سلامت روان مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 71-86]
 • سلامت روان مقایسه ی میزان سلامت روان در میان همسران شاهدی که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدی که ازدواج مجدد نکردند و تعیین اثربخشی درمان رفتاری- شناختی CBT بر مؤلفه های سلامت روان آنها [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-51]
 • سلامت روان بررسی ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 53-63]
 • سلامت روانی مطالعه ی مقایسه ای سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان جدید الورود با دانشجویان سال آخر [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 39-58]
 • سلامت روانی رابطه ی سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 87-101]
 • سلامت روانی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان پسر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • سلامت روانی بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکردتحصیلی در دختران دانش آموز دارای مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 53-66]
 • سلامت روانی بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مدارس عادی دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 24-38]
 • سلامت روانی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • سلامت روانی تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • سلامت سازمانی بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 68-77]
 • سلامت عمومی بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی- عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 40-51]
 • سلامت عمومی پیش بینی اختلال خوردن فرزندان از روی مولفه های سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 95-108]
 • سلامت عمومی پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان رشته مامایی با توجه به منابع تنش زای آموزشی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-58]
 • سلامت عمومی سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 13-30]
 • سنجش و ارزشیابی بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 36-44]
 • سهل گیرانه رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • سهل گیرانه) رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 13-30]
 • سوء مصرف مواد رابطه افسردگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • سواد ارزشیابی تحصیلی بررسی رابطه بین میزان آشنایی و به کارگیری روشهای ارزشیابی تحصیلی توسط مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-76]
 • سواد اطلاعاتی معلمان رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 104-119]

ش

 • شادی ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 39-51]
 • شاداب سازی بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-98]
 • شادکامی بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • شادکامی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 65-75]
 • شادکامی رابطه ی امید به آینده ی معلمان با شادکامی و باورهای خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 11-23]
 • شادکامی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 1-8]
 • شادکامی رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 39-43]
 • شادکامی اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت زناشویی و شادکامی زوج ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 16-28]
 • شادکامی پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 86-94]
 • شادکامی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]
 • شادی ونشاط ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 70-86]
 • شایستگی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • شایستگی اجتماعی پیش‌بینی اضطراب، پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بر اساس کمال‌گرایی ناسازگارانه والدین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 25-35]
 • شبکه اجتماعی رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری مدیران مدارس از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی آنان در دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • شخصیت مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستان های استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 7-23]
 • شرایط مناسب مقایسه عوامل ارزشگذاری انگیزه های کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]
 • شرکت گاز استان مازندران رابطه منابع استرس‌زای سازمانی با استرس شغلی کارکنان شرکت گاز استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 69-84]
 • شرکت مخابرات بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 20-38]
 • شفقت به خود رابطه بین کمال گرایی منفی و اهمالکاری تحصیلی: نقش میانجی اضطراب امتحان و تعدیل کننده شفقت به خود [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • شیمی درمانی تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 10-19]
 • شناخت درمانی گروهی مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن دارای رفتار پر خطر جنسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری بیماران دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 103-116]
 • شناختی- رفتاری بررسی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • شناختی-رفتاری اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر دل‌زدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 65-74]
 • شناسایی شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • شهر الیگودرز رابطه دانش حرفه‌ای با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه شهرستان الیگودرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 13-24]
 • شهروند ایرانی بررسی میزان انطباق برنامه‌های درسی مدارس با ویژگی‌‌های شهروند خوب برای جامعه ی ایران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]
 • شیوع بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و ارتباط آن با تحصیلات والدین در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرکرج [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-11]
 • شیوه مقابله با استرس اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر رشت [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 73-81]
 • شیوه های تشویق و تنبیه رابطه کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]
 • شیوه های فرزندپروری پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • شیوه های فرزند پروری (مقتدرانه رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 13-30]

ص

 • صداقت مقایسه عوامل ارزشگذاری انگیزه های کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]
 • صمیمیت اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر دل‌زدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 65-74]
 • صمیمیت زناشویی اثر بخشی زوج درمانی به روش واقعیت درمانی، بر بهبود روابط صمیمانه زوجین [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • صنعت هتلداری بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان صنعت هتلداری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 16-29]

ض

 • ضریب تمیز تحلیل علمی آزمون ها بر اساس نظریه کلاسیک و نظریه صفت مکنون [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-112]
 • ضریب دشواری تحلیل علمی آزمون ها بر اساس نظریه کلاسیک و نظریه صفت مکنون [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-112]

ط

 • طب داخلی بررسی اضطراب سلامت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های داخلی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 91-97]
 • طرح واره درمانی مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن دارای رفتار پر خطر جنسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 11-18]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با میانجی‌گری سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-52]
 • طرح واره های ناسازگار اوّلیّه رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت در دانش‌آموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • طلاق تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • طلاق رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در فرزندان طلاق [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 54-64]

ع

 • عزت نفس مطالعه ی مقایسه ای سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان جدید الورود با دانشجویان سال آخر [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 39-58]
 • عزت نفس بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 89-88 [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • عزت نفس مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]
 • عزت نفس رابطه کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]
 • علم سلول های بنیادی بررسی میزان آگاهی معلمان علوم دوره ی راهنمایی و دبیران زیست شناسی دوره ی متوسطه از فناوری های نوین غرب مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 31-45]
 • علوم انسانی مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 98-106]
 • علوم پایه مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 98-106]
 • عملکرد ارائه مدلی جهت خودسنجی عملکرد گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 3 [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • عملکرد بررسی دیدگاه مدیران مدارس درباره عملکرد دوره های آموزشی ضمن خدمت [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 43-52]
 • عملکرد رابطه رهبری تغییرگرا با عملکرد و رضایت شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی و تقاضای یادگیری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • عملکردتحصیلی بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکردتحصیلی در دختران دانش آموز دارای مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 53-66]
 • عملکرد تحصیلی تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 119-135]
 • عملکرد تحصیلی مقایسه ی بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]
 • عملکرد تحصیلی بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 13-28]
 • عملکرد تحصیلی نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 47-55]
 • عملکرد تحصیلی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 14-25]
 • عملکرد تحصیلی رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 70-87]
 • عملکرد خواندن اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 26-33]
 • عملکرد ریاضی ارتباط ابعاد کمال گرایی با مهارت های مقدماتی ریاضی دانشجویان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • عملکرد سازمانی ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 25-37]
 • عملکرد سازمانی ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 55-66]
 • عملکرد سازمانی ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 88-98]
 • عملکرد مدیران بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 68-77]
 • عواطف مثبت پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 86-94]
 • عواطف منفی پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 86-94]
 • عوامل استرس‌زای سازمانی رابطه منابع استرس‌زای سازمانی با استرس شغلی کارکنان شرکت گاز استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 69-84]
 • عوامل دموگرافیک عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 60-72]
 • عوامل رفتاری عارضه یابی نظام ارزیابی عملکردمعلمان براساس مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 67-78]
 • عوامل رفتاری آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • عوامل زمینه ای عارضه یابی نظام ارزیابی عملکردمعلمان براساس مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 67-78]
 • عوامل زمینه ای آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • عوامل ساختاری عارضه یابی نظام ارزیابی عملکردمعلمان براساس مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 67-78]
 • عوامل ساختاری آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • عوامل موثر رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 11-23]

غ

 • غایت نگری اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • غیرانطباقی رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 83-102]
 • غنی سازی اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت زناشویی و شادکامی زوج ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 16-28]

ف

 • فاوا محور تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-38]
 • فراگیرسازی رابطه و مقایسه نگرش به فراگیرسازی و خودکارآمدی معلمان ویژه و عادی دارای دانش آموز با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • فرایند تدریس مقایسه ی مهارت های حل مسأله، بینش پژوهشی و فرآیند تدریس در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده دوره ی اقدام پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 77-97]
 • فرآیند محتوای خانواده رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی بطور معمولی بر فرآیند محتوای خانواده شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 46-57]
 • فرزندپروری ادراک شده بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • فرزندپروری ادراک شده پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • فرسودگی تحصیلی رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 77-89]
 • فرسودگی شغلی مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت رشت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-83]
 • فرسودگی شغلی بررسی زمینه های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 84-100]
 • فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی در محیط کار و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی کارمندان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • فرهنگ تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 37-46]
 • فرهنگ یادگیری رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • فرهنگ ایدئولوژیک شناسایی فرهنگ سازمانی براساس مدل کویین و گارت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 44-54]
 • فرهنگ سازمانی شناسایی فرهنگ سازمانی براساس مدل کویین و گارت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 44-54]
 • فرهنگ سازمانی ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 25-37]
 • فرهنگ سازمانی بررسی رابطه فرهنگ دانشگاهی با هویت دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 9-21]
 • فرهنگ سازمانی ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-98]
 • فرهنگ‌سازمانی مدل‌یابی معادلات ساختاری چابکی سازمانی دانشگاه با تأکید بر نقش فرهنگ ‌سازمانی و مدیریت دانش [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 11-21]
 • فرهنگ سلسله مراتبی شناسایی فرهنگ سازمانی براساس مدل کویین و گارت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 44-54]
 • فرونشانی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 1-8]
 • فیسبوک رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری مدیران مدارس از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی آنان در دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • فشار گروهی بررسی آزمایشی تأثیر فشار گروهی بر استدلال انتزاعی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-27]
 • فضای فیزیکی مقایسه ی تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 58-97]
 • فعالیت های فوق برنامه طراحی انگاره نظری برنامه درسی فعالیتهای فوق برنامه با رویکرد آموزش محیط زیست و اعتبار سنجی آن از دیدگاه معلمان و متخصصان برنامه درسی [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • فناوری اطلاعات بررسی میزان آگاهی معلمان علوم دوره ی راهنمایی و دبیران زیست شناسی دوره ی متوسطه از فناوری های نوین غرب مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 31-45]
 • فناوری اطلاعات مقایسه ی تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 58-97]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-38]
 • فناوری نانو بررسی میزان آگاهی معلمان علوم دوره ی راهنمایی و دبیران زیست شناسی دوره ی متوسطه از فناوری های نوین غرب مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 31-45]
 • فناوری نوین بررسی میزان آگاهی معلمان علوم دوره ی راهنمایی و دبیران زیست شناسی دوره ی متوسطه از فناوری های نوین غرب مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 31-45]

ق

 • قرآن کریم مهارت های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 117-133]

ک

 • کارآفرینی شناسایی گونه های کمال گرایی و اثر آن در کنار جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-105]
 • کارآفرینی سازمانی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • کارپوشه الکترونیکی بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 36-44]
 • کارکردها کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • کارکنان آتش نشانی بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی- عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 40-51]
 • کارکنان دانشگاه راهبرد اثربخش مقابله با استرس شغلی ( مطالعه موردی: بررسی نقش هوش هیجانی در پیشگیری و کاهش استرس شغلی کارکنان در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور الیگودرز) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 56-69]
 • کارمندان فرسودگی شغلی در محیط کار و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی کارمندان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • کتابخانه‌ دانشگاهی بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • کتاب درسی بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 50-61]
 • کفایت اجتماعی بررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر معلمان [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 67-78]
 • کیفیت بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 55-71]
 • کیفیت آموزش تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-38]
 • کیفیت تجارب یادگیری رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 77-89]
 • کیفیت خدمات آموزشی بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 55-71]
 • کیفیت خدمات سازمان بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 70-77]
 • کیفیت زندگی اثر بخشی درمان بین فردی گروهی کوتاه مدت بر بهزیستی روانی و کیفیت زندگی همسران افراد معتاد [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 23-36]
 • کیفیت زندگی بررسی رابطه ی بین کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 117-131]
 • کیفیت زندگی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • کیفیت زندگی رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در فرزندان طلاق [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 54-64]
 • کیفیت زندگی به طور معمولی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی بطور معمولی بر فرآیند محتوای خانواده شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 46-57]
 • کیفیت زندگی درمانی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 73-84]
 • کیفیت زندگی درمانی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-43]
 • کیفیت زندگی در مدرسه رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 58-72]
 • کیفیت زندگی زناشویی استاندارد سازی پرسشنامه سنجش کیفیت ازدواج در زوج های ساکن شهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 60-73]
 • کیفیت زندگی کاری رابطه ی بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 7-21]
 • کیفیت زندگی کاری رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی بطور معمولی بر فرآیند محتوای خانواده شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 46-57]
 • کلاس خصوصی تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 44-57]
 • کلاس محور تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-38]
 • کلید واژگان: تدریس پژوهش محور تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور برخلاقیت درس علوم دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر بهشهر [دوره 11، شماره 4، 1399]
 • کلیدواژه ها: هوش هیجانی اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]
 • کمال گرایی ارتباط ابعاد کمال گرایی با مهارت های مقدماتی ریاضی دانشجویان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • کمال گرایی بررسی رابطه ی بین کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 117-131]
 • کمال گرایی شناسایی گونه های کمال گرایی و اثر آن در کنار جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-105]
 • کمال گرایی ارتباط کمال گرایی، جرأت ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (92-1391) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 69-81]
 • کمال‌گرایی مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]
 • کمال گرای بهنجار شناسایی گونه های کمال گرایی و اثر آن در کنار جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-105]
 • کمال‌گرایی جنسیتی تأثیر آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 28-42]
 • کمال گرایی مثبت نقش واسطه‌ای اجتناب تجربی در ارتباط بین کمال‌گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • کمال گرایی مثبت مدل یابی علّی رابطه ترس از ارزیابی منفی، حرمت خود ناپایدار و کمالگرایی مثبت با خودناتوان سازی تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • کمالگرایی منفی رابطه بین کمال گرایی منفی و اهمالکاری تحصیلی: نقش میانجی اضطراب امتحان و تعدیل کننده شفقت به خود [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • کمال گرایی منفی نقش واسطه‌ای اجتناب تجربی در ارتباط بین کمال‌گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • کمال گرای نابهنجار شناسایی گونه های کمال گرایی و اثر آن در کنار جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-105]
 • کمال گرایی ناسازگارانه والدین پیش‌بینی اضطراب، پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بر اساس کمال‌گرایی ناسازگارانه والدین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 25-35]
 • کم‌توان ذهنی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تعارض والد- فرزندی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی شهر یزد [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • کم توجه/ بیش فعالی اثر بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو بر تاب‌آوری کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • کمرویی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 15-29]
 • کنترل رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 13-30]
 • کنترل خشم مهارت های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 117-133]
 • کنترل شخصی بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • کنترل عواطف رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 76-85]
 • کنش(رفتار) مهارت های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 117-133]
 • کودکان سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 75-87]
 • کودکان خانواده های طلاق اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-58]
 • کودکان دیابتی بررسی اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی بر اضطراب، استرس و افسردگی در کودکان دیابتی بیمارستان 17 شهریور رشت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 22-28]

گ

 • گرایش به خودکشی رابطه تیپ‌های شخصیت اینیاگرام با گرایش به خودکشی و هیجان خواهی نوجوانان [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • گرایش به سوء مصرف مواد رابطه ی بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 39-53]
 • گرایش جوانان بررسی علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 94-102]
 • گروه‌درمانی‌شناختی-‌‌ رفتاری مقایسه ی اثربخشی زوج‌ درمانی‌گروهی ‌شناختی- رفتاری و گروه ‌درمانی ‌شناختی- رفتاری بر میزان رضایت‌ زناشویی و افسردگی جانبازان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-63]
 • گروههای آموزشی ارائه مدلی جهت خودسنجی عملکرد گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 3 [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • گیزش تحصیلی مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]
 • گسترش گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد- ویراست دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • گوشه‌گیری تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]

ل

 • لگو اثر بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو بر تاب‌آوری کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • لوسمی میلوئید حاد تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 10-19]

م

 • مادران تأثیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر میزان استرس مادران دارای کودکان با اختلالات یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 43-50]
 • مادران اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تنیدگی والدینی، مادران دانش آموزان دختر دوره ابتدایی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 37-47]
 • مازندران مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستان های استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 7-23]
 • متناسب بودن ساعات تدریس مقایسه تناسب ساعات تدریس دروس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ازنظر فارغ التحصیلان(مدیران و معاونین مدارس )و استادان صاحبنظر آموزش عالی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 1-10]
 • متن شفاهی تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-87]
 • متن شنیداری تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-87]
 • محیط کار فرسودگی شغلی در محیط کار و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی کارمندان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • محیط‌های سازنده گرایی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • مداخلات شناختی رفتاری اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری به شیوه‌ی گروهی بر میزان افسردگی و امید به زندگی زنان یائسه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 24-36]
 • مدارس ابتدایی بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و ارتباط آن با تحصیلات والدین در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرکرج [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-11]
 • مدارس ابتدایی ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 39-51]
 • مدارس ابتدایی بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-98]
 • مدارس ابتدایی بررسی صلاحیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر فناوری معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 58-74]
 • مدارس شبانه‌روزی اثربخشی واقعیت درمانی بر بحران هویت و احساس غم غربت دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه خوابگاهی مدارس شبانه روزی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • مدارس عادی ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 46-60]
 • مدارس هوشمند رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 104-119]
 • مدارس هوشمند ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 46-60]
 • مدیران ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 39-51]
 • مدیریت استعداد بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان صنعت هتلداری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 16-29]
 • مدیریت دانش ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 25-37]
 • مدیریت دانش مدل‌یابی معادلات ساختاری چابکی سازمانی دانشگاه با تأکید بر نقش فرهنگ ‌سازمانی و مدیریت دانش [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 11-21]
 • مدیریت زمان مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 56-68]
 • مدیریت زمان تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]
 • مدیریت کلاس درس سالم ارایه مدلی جهت استقرار مدیریت کلاس درس سالم [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-66]
 • مدیر مدرسه بررسی دیدگاه مدیران مدارس درباره عملکرد دوره های آموزشی ضمن خدمت [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 43-52]
 • مدل ارائه مدلی جهت خودسنجی عملکرد گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 3 [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • مدل اچیو ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 55-66]
 • مدل اچیو ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 88-98]
 • مدل برنامه درسی ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 24-36]
 • مدل سه شاخگی آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 59-82]
 • مدل کویین و گارت شناسایی فرهنگ سازمانی براساس مدل کویین و گارت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 44-54]
 • مدل ویک و لئون بررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس مدل ویک و لئون [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]
 • میراث فرهنگی بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 81-101]
 • مربیان حرفه ای بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-85]
 • مربیان غیر حرفه ای بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-85]
 • میزان مذهبی بودن والد مذهبی بودن والدین و دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، ارائه مدل علی راهبرد مقابله مذهبی در بحران [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 12-24]
 • مسابقات کتابخوانی بررسی راه‌های ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب های غیر درسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • مساله کلامی ریاضی مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • مسئولیت پذیری بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • مشارکت معلمان مقایسه ی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در فرایند برنامه ریزی درسی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 103-117]
 • مشاوره گروهی اثر بخشی مشاوره ی گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش تعارضات زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 59-69]
 • مشاوره گروهی اثربخشی مشاوره گروهی بر شیوه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر میزان تعارضات زناشویی زنان متأهل [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • مشاوره گروهی بررسی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • مطالعه غیردرسی نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 47-55]
 • مطالعه کتاب های غیر درسی بررسی راه‌های ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب های غیر درسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • معلم رابطه ی سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 87-101]
 • معلم ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 70-86]
 • معلم تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت‌های تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • معلمان ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 39-51]
 • معلمان آبدانان تعیین نقش ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه معلمان شهرستان آبدانان در سال 94-93 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • معلمان آموزش ویژه رابطه و مقایسه نگرش به فراگیرسازی و خودکارآمدی معلمان ویژه و عادی دارای دانش آموز با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • معلمان با تجربه و کم تجربه مقایسه ی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در فرایند برنامه ریزی درسی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 103-117]
 • معلمان پژوهنده مقایسه ی اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 12-25]
 • معلمان حق التدریس بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 13-28]
 • معلمان رسمی بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 13-28]
 • معلمان غیرپژوهنده مقایسه ی اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 12-25]
 • معلمان متوسطه تدوین و آزمون مدل خودکارآمدی جمعی با اشتیاق شغلی و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده معلمان متوسطه [دوره 11، شماره 1، 1399]
 • معلمان و مدیران بررسی ضرورت و اهمیت زنگ انشاء از نظر معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 53-60]
 • معلولین تحت پوشش بهزیستی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • معماری سرزمینی تحلیل عملکردی مدارس معماری زمینه محور بر ارزیابی کیفی و نحوه آموزش پذیری دانشجو با تکیه بر مباحث روانشناسی محیطی در معماری [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • مفاهیم فرهنگی تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 37-46]
 • مقابله مذهبی مثبت و منفی مذهبی بودن والدین و دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، ارائه مدل علی راهبرد مقابله مذهبی در بحران [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 12-24]
 • مقیاس تجدیدنظرشده رتبه بندی دانش آموز همه گیر شناسی ناتوانی های یادگیری کلامی و غیرکلامی در میان دانش آموزان دورۀ ابتدایی شهرستان مشهد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 54-63]
 • مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • مقیاس کمال گرایی فراست ارتباط ابعاد کمال گرایی با مهارت های مقدماتی ریاضی دانشجویان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • مقایسه اعداد اعشاری بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 61-75]
 • مقیاس هیجانپذیری مثبت و منفی هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 77-93]
 • مقاومت کارکنان و تغییرات سازمانی بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی (مطالعه موردی معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-50]
 • مقاومت کارکنان و تغییرات سازمانی مقایسه نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله‌ای در همسران شهدا، جانبازان PTSD، و آزادگان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 51-61]
 • مقطع ابتدایی ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 70-86]
 • ملاحظات فردی و خودکارآمدی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 44-53]
 • ملاحظات فردی و سرمایه انسانی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • ممتاز و غیر ممتاز مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 56-68]
 • منابع تنش زاآموزشی پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان رشته مامایی با توجه به منابع تنش زای آموزشی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-58]
 • منابع قدرت بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی (مطالعه موردی معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-50]
 • منابع قدرت مقایسه نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله‌ای در همسران شهدا، جانبازان PTSD، و آزادگان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 51-61]
 • منبع کنترل بررسی رابطه بین منبع کنترل وافکار زندگی و مرگ در دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 79-91]
 • مهاجر مقایسه هویت ملی و هویت دینی دانش‌آموزان مهاجر و بومی دوره دوم متوسطه شهرستان میبد [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • مهارت اجتماعی نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 47-55]
 • مهارت اجتماعی سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 75-87]
 • مهارت ارتباطی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت انگیزشی بررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر معلمان [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 67-78]
 • مهارت بازخورد رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت خودآگاهی تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی برخودناتوان‌سازی تحصیلی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 25-42]
 • مهارت رفتاری بررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر معلمان [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 67-78]
 • مهارت شناختی بررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر معلمان [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 67-78]
 • مهارت غیرکلامی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت کلامی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت گفتاری تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-87]
 • مهارت گوش دادن رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 82-90]
 • مهارت های اجتماعی مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 71-86]
 • مهارت های اجتماعی اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]
 • مهارت های اجتماعی تأثیر آموزش راهبردهای خود نظارتی و خود تقویتی بر بهبود مهارت های اجتماعی و کنش وری تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی با اختلال نقص توجه/ فزون کنشی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 29-38]
 • مهارت های اجتماعی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر رشت [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 73-81]
 • مهارت‌های اجتماعی رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 70-87]
 • مهارت‌های اجتماعی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 49-62]
 • مهارتهای ارتباطی تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-43]
 • مهارت‌های ارتباطی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تعارض والد- فرزندی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی شهر یزد [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • مهارت‌های ارتباطی پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های مجازی بر اساس احساس تنهایی، مهارت‌های ارتباطی، هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • مهارتهای تفکرانتقادی بررسی مهارتهای تفکرانتقادی اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 59-67]
 • مهارت های تفکر خلاق تاثیر برنامه ی آموزش مهارت های تفکر خلاق بر خلاقیت دانش آموزان پایه ی دوم دبستان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 84-94]
 • مهارت های حرفه ای استادان مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 98-106]
 • مهارتهای زندگی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان پسر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • مهارت های زندگی ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 27-39]
 • مهارت های زندگی ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 12-25]
 • مهارت‌های زندگی شهروند جهانی تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت‌های تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • مهارت های مسئله مدار مقابله با استرس تأثیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر میزان استرس مادران دارای کودکان با اختلالات یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 43-50]
 • مهارت‌های مطالعه مقایسه اثربخشی روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]
 • مهارت‌های مقابله ای اسلام بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای اسلام برگرفته از آیات قرآن بر کاهش اضطراب دختران دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 13-26]
 • مهارت هیجانی بررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر معلمان [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 67-78]
 • مواد مخدر بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان زن در مدارس متوسطه شهرستان قائمشهر [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 45-52]
 • موانع مدیریت معنوی واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 90-98]
 • موفقیت شخصی پیش بینی تعارض کار- خانواده و دلبستگی شغلی بر اساس ابعاد موفقیت کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 40-49]
 • موفقیت مدیران مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستان های استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 7-23]
 • مولفه‌های شخصیتی مقایسه راهبردهای مطالعه (شناختی، فراشناختی) و مولفه‌های شخصیتی در دانشجویان دختر قوی و ضعیف تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]

ن

 • ناتوان یادگیری تأثیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر میزان استرس مادران دارای کودکان با اختلالات یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 43-50]
 • ناتوانی در یادگیری املا تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • ناتوانی های یادگیری کلامی و غیرکلامی همه گیر شناسی ناتوانی های یادگیری کلامی و غیرکلامی در میان دانش آموزان دورۀ ابتدایی شهرستان مشهد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 54-63]
 • نارساخوانی اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 26-33]
 • نارسایی شناختی رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 11-23]
 • نارسایی های برنامه درسی ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 24-36]
 • نیاز سنجی مقایسه تناسب ساعات تدریس دروس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ازنظر فارغ التحصیلان(مدیران و معاونین مدارس )و استادان صاحبنظر آموزش عالی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 1-10]
 • ناگویی خلقی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دختران نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]
 • ناهمرنگی بررسی آزمایشی تأثیر فشار گروهی بر استدلال انتزاعی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-27]
 • نشانگان رفتاری پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 38-45]
 • نشانگان وانمود گرایی ( ایمپاستر) رابطه بین تاب آوری روانی و میزان سخت رویی با نشانگان وانمود گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 22-32]
 • نشانه های هیجانی پیش بینی نشانه های هیجانی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 50-57]
 • نشخوار فکری اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری بیماران دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 103-116]
 • نظام آموزشی تربیت معلم ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 24-36]
 • نظریه داده‌بنیاد تحلیل عملکردی مدارس معماری زمینه محور بر ارزیابی کیفی و نحوه آموزش پذیری دانشجو با تکیه بر مباحث روانشناسی محیطی در معماری [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • نظریه صفت مکنون تحلیل علمی آزمون ها بر اساس نظریه کلاسیک و نظریه صفت مکنون [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-112]
 • نفوذآرمانی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 44-53]
 • نفوذآرمانی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • نقش تسهیل‌گری استاد رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • نگرش رابطه افسردگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • نگرش شناسایی گونه های کمال گرایی و اثر آن در کنار جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-105]
 • نگرش بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان زن در مدارس متوسطه شهرستان قائمشهر [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 45-52]
 • نگرش رابطه و مقایسه نگرش به فراگیرسازی و خودکارآمدی معلمان ویژه و عادی دارای دانش آموز با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • نگرش به تغذیه مادران پیش بینی اختلال خوردن فرزندان از روی مولفه های سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 95-108]
 • نگرش به زندگی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 62-73]
 • نگرش شغلی و خانوادگی ـ اشتغال ایجاد شده ـ وضعیت اقتصادی و اجتماعی بررسی و تحلیل اشتغال ایجاد شده بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هدف سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • نگرش فرزندان – راهبرد حل تعارض والد – فرزندی خودکارامدی رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض فرزند-والد و خود کارامدی با نگرش [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 74-87]
 • نوآوری سازمانی رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری مدیران مدارس از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی آنان در دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • نوجوانی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]
 • نوجوانان بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان زن در مدارس متوسطه شهرستان قائمشهر [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 45-52]
 • نوجوانان اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-101]
 • نوجوانان رابطه تیپ‌های شخصیت اینیاگرام با گرایش به خودکشی و هیجان خواهی نوجوانان [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • نوجوانان بزهکار پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 38-45]
 • نوشتار زبان دوم تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 37-46]

و

 • وابستگی‌های ارزش خود بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 69-79]
 • واتساپ رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری مدیران مدارس از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی آنان در دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • واقعیت درمانی اثر بخشی زوج درمانی به روش واقعیت درمانی، بر بهبود روابط صمیمانه زوجین [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • واقعیت درمانی اثربخشی واقعیت درمانی بر بحران هویت و احساس غم غربت دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه خوابگاهی مدارس شبانه روزی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • واقعیت درمانی مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 110-124]
 • ورزشکار تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 23-33]
 • ویژگی های بارز شخصیتی بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 81-101]
 • ویژگی های روانسنجی ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی فرم فارسی آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی در دانش آموزان دختر پایه پنجم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 80-98]
 • ویژگی‌های روان‌سنجی بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 69-79]
 • ویژگی های شخصیت ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 58-69]
 • ویژگی های شخصیتی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 65-75]
 • ویژگی های شخصیتی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 32-43]
 • ویژگی های شخصیتی مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 62-73]
 • ویژگی های شخصیتی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 78-89]
 • ویژگی های شخصیتی رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 44-59]
 • ویژگی‌های شخصیتی مدل‌یابی خودناتوان‌سازی‌تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 28-42]
 • ویژگی‌‌های شهروند خوب بررسی میزان انطباق برنامه‌های درسی مدارس با ویژگی‌‌های شهروند خوب برای جامعه ی ایران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]
 • ویژگی های مدیران بررسی رابطه ویژگی های مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 82-95]
 • و کارمندان آتش نشانی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 52-67]

ه

 • هیپنوتیزم درمانی تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 10-19]
 • هیجانات پیشرفت مثبت نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 12-21]
 • هیجانات پیشرفت منفی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 12-21]
 • هیجان خواهی رابطه تیپ‌های شخصیت اینیاگرام با گرایش به خودکشی و هیجان خواهی نوجوانان [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • هیجان زدگی مقایسه تهیّج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • همبستگی بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • همرنگی بررسی آزمایشی تأثیر فشار گروهی بر استدلال انتزاعی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-27]
 • همرنگی اجتماعی رابطه همرنگی اجتماعی و استقلال در قضاوت [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • همسران شاهد مقایسه ی میزان سلامت روان در میان همسران شاهدی که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدی که ازدواج مجدد نکردند و تعیین اثربخشی درمان رفتاری- شناختی CBT بر مؤلفه های سلامت روان آنها [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-51]
 • همه گیرشناسی همه گیر شناسی نشانگان خستگی مزمن در پرستاران شهر بوشهر [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 19-29]
 • همه گیر شناسی همه گیر شناسی ناتوانی های یادگیری کلامی و غیرکلامی در میان دانش آموزان دورۀ ابتدایی شهرستان مشهد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 54-63]
 • هنجاریابی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 40-51]
 • هنجاریابی هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • هنجاریابی بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 45-55]
 • هنجاریابی کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • هویت دانشجویی بررسی رابطه فرهنگ دانشگاهی با هویت دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 9-21]
 • هویت دینی مقایسه هویت ملی و هویت دینی دانش‌آموزان مهاجر و بومی دوره دوم متوسطه شهرستان میبد [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • هویت علمی بررسی و تحلیل نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 52-66]
 • هویت کسب شده بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • هویت ملی مقایسه هویت ملی و هویت دینی دانش‌آموزان مهاجر و بومی دوره دوم متوسطه شهرستان میبد [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • هوش اجتماعی پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های مجازی بر اساس احساس تنهایی، مهارت‌های ارتباطی، هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • هوش اخلاقی رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 70-87]
 • هوش اخلاقی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله برهوش اخلاقی و ادراک خویشتن [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]
 • هوش ارزیابی عملکرد عارضه یابی نظام ارزیابی عملکردمعلمان براساس مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 67-78]
 • هوش سازمانی رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 39-43]
 • هوش عاطفی تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-43]
 • هوش فرهنگی بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 81-101]
 • هوش معنوی بررسی رابطه هوش معنوی و جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان دانش آموزان سال دوم و سوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 44-54]
 • هوش معنوی اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]
 • هوش هیجانی رابطه هوش هیجانی و باورهای معرفت‌شناختی با خلاقیت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 59-74]
 • هوش هیجانی رابطه بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده و رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 64-79]
 • هوش هیجانی بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکردتحصیلی در دختران دانش آموز دارای مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 53-66]
 • هوش هیجانی راهبرد اثربخش مقابله با استرس شغلی ( مطالعه موردی: بررسی نقش هوش هیجانی در پیشگیری و کاهش استرس شغلی کارکنان در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور الیگودرز) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 56-69]
 • هوش هیجانی پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 38-45]
 • هوش هیجانی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • هوش هیجانی سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 75-87]
 • هوش هیجانی پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های مجازی بر اساس احساس تنهایی، مهارت‌های ارتباطی، هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 4، 1398]

ی

 • یادگیری ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانی های یادگیری با احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 7-16]
 • یادگیری الکترونیکی بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 36-44]
 • یادگیری الکترونیکی نقش تدریس مبتنی بر محیط الکترونیکی مشارکتی(nss)بر ابعاد خلاقیت دانش آموزان پسر هنرستان های فنی [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • یادگیری خودتنظیمی تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • یادگیری خودراهبری اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 76-86]
 • یادگیری سازمانی رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]
 • یادگیری مشارکتی بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی فردی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رویکرد جیگ ساو [دوره 11، شماره 4، 1399]
 • یاسوج تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 64-75]
 • یائسه اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری به شیوه‌ی گروهی بر میزان افسردگی و امید به زندگی زنان یائسه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 24-36]