اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مریم سیف نراقی

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

m.seyf.nyahoo.com
0192 427 1101

دکتر رضا محمودی

علوم تربیتی استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

mahmoudi.ryahoo.com
0192 427 1101

دکتر عزت ا... نادری

علوم تربیتی استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

ezatnaderiyahoo.com
0192 427 1101

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

malekihasanyahoo.com
0192 427 1101

دکتر حیدر علی هومن

علوم تربیتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

hoomanhayahoo.com
0192 427 1101

مدیر مسئول

دکتر جواد خلعتبری

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

saba_javadpsy2yahoo.com
0115 427 2484

سردبیر

دکتر علی دلاور

روانشناسی استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

delavaraliyahoo.com
0115 427 1101

مدیر داخلی

دکتر

استادیار دانشگاه

psyedutonekaboniau.ac.ir
0115 427 2484

ویراستار ادبی

دکتر آرزو لاریجانی

ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

larijani.agmail.com
0192 427 2484

ویراستار

دکتر رامین رحیمی

زبان انگلیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

r.rahimygmail.com
0192 427 2484