اهداف و چشم انداز

فصلنامه "روانشناسی تربیتی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با هدف نشر نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دستاورد های علمی، مقاله های علمی- پژوهشی در "حوزه های روانشناسی تربیتی، علوم تربیتی و زمینه های وابسته"را منتشر می کند. در این راستا، از استادان، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویانی که برای این مجله مقاله می فرستند تقاضا دارد به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان توجه فرمایند.