درباره نشریه

بر اساس مجوز شماره ی 21829/90 مورخ 28/8/90 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله "روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن" مجوز انتشار دریافت نموده است.

به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 23/12/1389، مجله "روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن" موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی گردید.

این مجله در پایگاه استنادی  پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است. همچنین متن کامل مقاله ها در وبگاه اختصاصی مجله روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن قابل دسترسی می باشد.

 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

مدیر مسئول: دکتر جواد خلعتبری

سر دبیر: دکتر علی دلاور

مدیر اجرایی:

 According to the license No. 21829/90 dated 28/8/90 of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, the journal "Educational Psychology of the Islamic Azad University, Tonekabon Branch" has received a publishing license. Based on the approvals of the review and approval of scientific journals of the Islamic Azad University and based on the vote of the 74th session of the said commission dated 2011/03/14, the journal "Educational Psychology of the Islamic Azad University of Tonekabon" succeeded in receiving a scientific research degree.