تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، آذربایجان شرقی، شبستر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، آذربایجان شرقی، شبستر، ایران

چکیده

هدفپژوهشحاضرتولیدچندرسانه ایدیکته یارواثربخشیآنبربهبودمشکلاتحافظه دیداریو شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزانناتواندریادگیریاملاصورت گرفته است. طرحپژوهش،نیمهآزمایشیودوگروهیباپیش آزمون وپس آزمون وجامعه یآماریپژوهششاملدانش آموزان ناتوان در یادگیریپایه یدومابتدایی مدرسه بهزیستیشهرشبستردرسـالتحصیلی94-95می شد.  نمونهشامل16نفربودکهازاینتعدادبهتصادف،8  نفر درگروهآزمایشو8نفردرگروهکنترلجایـگزینشدند.  بهمدت15جلسهگروهآزمایشبا چندرسانه ایدیکته یاروگروهکنترلباروشمتداولآموزشدیدند. جهتتشخیصایندانش آموزاندر مرکزناتوانیهاییادگیریاز آزمون حافظه دیداری، آزمون حافظه شنیداریو آزموناملااستـــــفادهشده بود.برایگردآوریداده هاازآزموناملا، برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف وجهتتحلیلداده هاازآزمون تحلیل کوواریانس استفادهشده است. یافته هانشانداددانش آموزانیکهباچندرسانه ایدیکته یارآموزشدیدندنسبتبه دانـــــش آموزانیکهبهروشمتداولآموزشدیدندبهصورتمعناداریبهبودبیشتریدرمشـکلاتحافظه  دیداری(10/0<P)وشنیـداری (01/0<P) و همچنین خودکارآمدی تحصـیلی ) 10/0<P)داشتند. بنابراینچندرسانه ایدیکته یاردربهبودمشکلاتحافظه دیداریو شنیداری و خودکارآمدی تحصیلیدانش آموزانناتواندریادگیریاملامؤثراست.  پیشنهادمی شودازچندرسانه ایدیکته یاردر آموزشدانش آموزانناتواندریادگیریاملااستفادهشودوبرایانواعدیگرناتوانییادگیری، چندرسانهایآموزشیتولیدشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of multimedia teaching assistant dictated on visual memory improvement and self-education of students with disabilities learn spelling in second grade of school of welfare Shabestar city

نویسندگان [English]

  • Nasim Faraji 1
  • Parviz Karimi Sani 2
1 Master of Educational Psychology, Islamic Azad University Shabestar, East Azerbaijan, Shabestar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University Shabestar, East Azerbaijan, Shabestar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to dictate sweetheart multimedia production and its effectiveness in improving auditory and visual memory problems and learning disabilities were spelled students' academic self-efficacy. The research design was quasi-experimental and two group pre-test and post-test. The population consisted of students with disabilities in learning second grade elementary school was well Shabestar`s in the academic year 94-95. The sample consisted of 16 subjects who were randomly of these, 8 patients in the experimental group and 8 patients in the control group. 15 sessions with multimedia dictate the experimental group and the control group with conventional methods were trained assistant. The students at the center of the test to detect learning disabilities visual memory, auditory memory test and spelling test was used. Spelling test data collection, to determine the normal distribution of data Kolmogorov-Smirnov test and analysis of covariance was used to analyze the data. Results showed that students who dictated multimedia companion, that the students were trained in the conventional trained significantly greater improvement in visual memory problems as well as their academic self-efficacy. So dictated multimedia companion improve auditory (P<0/01) and visual memory (P<0/01) problems and learning disabilities students' academic self-efficacy (P<0/01) spell is effective. It is suggested multimedia spelling dictation assistant in the education of students with disabilities in learning, and for other types of learning disabilities, educational multimedia production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditory and Visual Memory Problems
  • academy self efficacy
  • disabilities in learning spelling
  • Dictate Multimedia Education