سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 مبلغ اشتراک سالیانه 100000 ریال، تک شماره 30000 ریال

لطفاً مبلغ اشتراک را به نام صندوق پژوهشی، به حساب شماره  01015790579008  نزد بانک ملی، شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن واریز و فیش پرداختی را ارسال نمایید.