اصول اخلاقی انتشار مقاله

سردبیر و اعضای هیأت تحریریه و مدیر داخلی فصلنامه متعهد هستند که:

 • اصول محرمانگی در مورد مقالات و  نویسندگان و داوران را رعایت نمایند.
 • تنها معیار پذیرش یا رد مقالات رسیده به مجله، نظرات علمی داوران باشد.
 • در اولین فرصت نسبت به رسیدگی به امور مقالات در هر مرحله‌ای از فرآیند داوری تا پذیرش و چاپ مقالات اقدام نمایند.

نویسندگان مقاله متعهد می‌شوند که در جریان تحقیق آنان، از مرحله شروع تا گزارش نهایی، هیچ یک از رفتارهای پژوهشی سوء زیر رخ نداده است:

 • تحریف یا تغییر نتایج حاصل از پژوهش و داده‌سازی به صورتی که نتایج مورد گزارش در دنیای واقعی رخ نداده باشند.
 • کپی‌برداری از کار دیگران بدون این که در متن و فهرست منابع مقاله به آن اشاره شود.
 • گزارش دوباره مطالب تمام یا بخشی از مقاله منتشر شده دیگر از هر یک از نویسندگان مقاله یا نویسنده دیگر بدون این که به این موضوع در متن مقاله اشاره شده باشد.
 • افزودن نام دیگران به مقاله به عنوان نویسنده، بدون آن که نقشی رسمی در تحقیق داشته باشد.
 • حذف نام نویسنده(گانی) که در انجام پژوهش به صورت رسمی یا عملیاتی مشارکت داشته‌اند.
 • عدم رعایت حقوق مادی و معنوی شخص حقیقی یا حقوقی در تنظیم مقاله یا اعلام نتیجه تحقیقات.
 • ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر داخلی یا خارجی (مقالات ارایه شده به صورت خلاصه مقاله در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشند، می‌توانند در قالب مقاله کامل ارایه شوند).

هم‎چنین نویسندگان مقاله به صورت اخلاقی متعهد می شوند که:

 • مسؤولیت صحت و سقم مطالب نوشته شده خود را به لحاظ علمی و حقوقی می‌پذیرند.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام دانشجو، استاد (ان) راهنما، مشاور (ان) و با تأیید استاد راهنما و مسؤولیت وی است.

استادان گرانقدری که به عنوان داور فصلنامه زحمت داوری مقالات ارسالی به عهده آنان است، متعهد هستند:

 • تنها بر اساس معیارهای علمی مقالات را مورد داوری قرار دهند.
 • اصول امانت‌داری و محرمانگی را در مورد کلیه مطالب مقاله و در کلیه مراحل داوری رعایت نمایند.
 • در صورتی که تمایل به داوری مقالات نداشته، مقاله در تخصص ایشان نیست یا به دلیل کمبود وقت، مراتب را در اولین فرصت ممکن به مجله اعلام نمایند.
 • در صورتی که به هر یک از مظاهر داده‌سازی، عدم شفافیت در گزارش نتایج و منابع، یا با هر گونه عمل خلاف اخلاق پژوهش و انتشار نتایج پژوهش‌های علمی دیگری در مقاله مواجه شوند، سردبیر مجله را در جریان قرار دهند.