فصلنامه روانشناسی تربیتی (PSYEDU) - واژه نامه اختصاصی