دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، خرداد 1400 
رابطه بین حافظة فعّال، میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

صفحه 59-74

محمد مجتبی زاده؛ حسن اسدزاده؛ یوسف کریمی؛ علی دلاور