دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1397، صفحه 1-133 
8. مهارت های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی

صفحه 117-133

سید محمد حسین موسوی؛ محمد زارعی؛ فرشته محمدی