دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1397، صفحه 1-128 
ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج

صفحه 46-60

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ بی بی عشرت زمانی؛ هیرو سلیمانی؛ ریحانه عباس پور؛ بهزاد مرادی