دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1397، صفحه 1-124 
3. اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده

صفحه 30-43

مهدی یوسف‌وند؛ عزت الله قدم پور؛ هومن رجبی؛ بنفشه حسنوند؛ مسلم یوسف وند