دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-119 
8. رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند

صفحه 104-119

سیده مریم حسینی لرگانی؛ جمال عبدالملکی