دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1396 
اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده

صفحه 73-84

مهدی یوسف‌وند؛ عزت الله قدم پور؛ هومن رجبی؛ بنفشه حسنوند؛ مسلم یوسف وند