دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، خرداد 1396 
اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری به شیوه‌ی گروهی بر میزان افسردگی و امید به زندگی زنان یائسه

صفحه 24-36

نسترن چرمچی؛ پرویز عسگری؛ فریبا حافظی؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور