دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، پاییز 1395 
4. تأثیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر میزان استرس مادران دارای کودکان با اختلالات یادگیری

صفحه 43-50

حسین ابراهیمی مقدم؛ لیلا یارمحمدی؛ مریم زادباقرصیقلانی؛ محمد عرب عامری


8. واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

صفحه 90-98

سیده خدیجه معافی مدنی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ ترانه عنایتی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی