دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1395 
2. سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

صفحه 13-30

طلعت سعیدی؛ نیمتاج سیاح سیاری؛ حمیدرضا حسین شاهی برواتی


5. رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در فرزندان طلاق

صفحه 54-64

احمد اسمعلی؛ لیلا راستگار؛ علی افشاری


7. اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان

صفحه 76-86

فاطمه همتیان؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر