دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، شهریور 1395 
رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در فرزندان طلاق

صفحه 54-64

احمد اسمعلی؛ لیلا راستگار؛ علی افشاری


اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان

صفحه 76-86

فاطمه همتیان؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر