دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1395 
7. سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی

صفحه 75-87

الهام قربانیان؛ هادی محمدلو؛ مهدی خانبانی؛ فاطمه حسن آبادی