دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1394 
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار

صفحه 23-33

ارسلان خانمحمدی اطاقسرا؛ علیرضا همایونی؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه؛ آمنه خلعتبری


شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت

صفحه 34-50

محمد امین علی زاده؛ حمیدرضا پروازی؛ محمد حسین رحمتی