دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1394 
2. ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی

صفحه 27-37

مهرداد ثابت؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ زهرا خوش نویسان


5. ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی

صفحه 58-69

جواد رحمانی دولت آباد؛ فاطمه گلشنی؛ سوزان امامی پور؛ فریبا حسنی