دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1394 
ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی

صفحه 27-37

مهرداد ثابت؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ زهرا خوش نویسان