دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1394 
2. ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی

صفحه 12-25

نسرین جوان؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری؛ سمیه یونسی خانقاهی