دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1393 
رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان

صفحه 11-23

ناهید بابائی امیری؛ محمد باقر کجباف؛ محمدمهدی مظاهری؛ غلامرضا منشئی؛ هوشنگ طالبی


رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق

صفحه 76-85

طیبه رحمانی؛ محمدعلی رحمانی؛ علیرضا جعفری؛ فرشته رحمانی