دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1393 
5. بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل

صفحه 45-55

مهرداد ثابت؛ مجید شفیعی امیری؛ فاطمه خانی عبدلی