دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، خرداد 1393 
ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه

صفحه 83-98

میترا صدوقی؛ پریوش جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ اسماعیل کاظم پور