دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1393 
7. رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی

صفحه 74-82

سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ محمد صالحی


8. ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه

صفحه 83-98

میترا صدوقی؛ پریوش جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ اسماعیل کاظم پور