دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1392 
3. همه گیر شناسی نشانگان خستگی مزمن در پرستاران شهر بوشهر

صفحه 19-29

مسعود صیادی؛ اله کرم پولادی ریشهری؛ سید موسی گلستانه


8. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود

صفحه 69-79

میلاد سبزه آرای لنگرودی؛ مهدی رضا سرافراز؛ نیما قربانی؛ رضا رستمی