دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1391 
6. مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز

صفحه 56-68

عبداله معتمدی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یوسف اعظمی؛ حامد چوپان؛ یونس دوستیان