دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1391 
4. تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران

صفحه 44-57

علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ نرگس باصری