دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1390، صفحه 7-131 
4. بررسی ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان

صفحه 53-63

محمد ابراهیم مداحی؛ منا صمد زاده؛ محمد مجتبی کیخای فرزانه