دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-101 
3. ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

صفحه 27-39

کیومرث نیاز آذری؛ فتانه عمویی؛ محمد تقی مداح؛ ابوالقاسم ریمانی