دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 0-102 
5. ارایه مدلی جهت استقرار مدیریت کلاس درس سالم

صفحه 55-66

علی خلخالی؛ جواد سلیمانپور؛ معصومه فردی