پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره مدرسه ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه بود. روش پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی – همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه بودند که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها حدود 3373 نفر می باشد.نمونه این پژوهش مشتمل بر 330 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز(1999)،انگیزشی هرمنس (1998)، راهبردهای خودتنظیمی زیمرمن و مارتینزپونز (1986) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته‌ها نشان داد بین باورهای انگیزشی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (0001/0p= و 56/0= r). بین راهبردهای خودتنظیمی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (0001/0p= و 49/0= r). بین عملکرد تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (0001/0p= و 52/0= r). رگرسیون پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان از روی متغیرهای باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی معنی دار می باشد (0001/0>p و 51/14=F).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting academic self-efficacy based on motivational beliefs, self-regulatory strategies and students' academic performance

نویسندگان [English]

  • lili dadjo 1
  • faranak mosavi 2
1 گروه مشاوره مدرسه ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict academic self-efficacy based on motivational beliefs, self-regulatory strategies and academic performance in female high school students in Kermanshah. The method of the present study is descriptive-correlational. In this study, the statistical population was all female high school students in Kermanshah who were studying in the 99-98 academic year and their number is about 3373 people. The sample of this study includes 330 female high school students in the city. Kermanshah that multi-stage cluster sampling method has been used to select them. To measure the variables, Morgan-Jenks (1999) academic self-efficacy questionnaire, Hermans motivation (1998), Zimmerman and Martinezpons (1986) self-regulatory strategies and Pham and Taylor (1999) academic performance questionnaire were used. Multiple correlation coefficient and regression were used to analyze the data. The results showed that there is a significant positive relationship between motivational beliefs and academic self-efficacy in students (p = 0.0001 and r = 0.56). There is a significant positive relationship between self-regulatory strategies and academic self-efficacy in students (p = 0.0001 and r = 0.49). There is a significant positive relationship between academic performance and academic self-efficacy in students (p = 0.0001 and r = 0.52). The regression of predicting students' academic self-efficacy is significant from the variables of motivational beliefs, self-regulatory strategies and academic performance (p <0.0001 and F = 14.51).

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic self-efficacy
  • motivational beliefs
  • Self-Regulatory Strategies