مقایسه اثر بخشی یادگیری مشارکتی و بارش مغزی بر سازگاری اجتماعی و خودکار آمدی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی و روانشناسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه اثربخشی یادگیری مشارکتی و بارش مغزی بر سازگاری اجتماعی و خودکار آمدی دانش آموزان پرداخته است. روش پـژوهش، نیمه آزمایشی بـا طـرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر سال سوم دوره دوم متوسطه دبیرستان رشته علوم انسانی شهرستان خوی در سال تحصیلی 1401-1400 می‌باشد که تعداد آن‌ها 510 نفر بوده، که از میان جامعه آماری مذکور 70 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند که 35 نفر آن‌ها به شیوه یادگیری مشارکتی و 35 نفر به شیوه یادگیری بارش مغزی مورد آموزش قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، از پرسشنامه رفتار سازشی (لامبرت و همکاران، 1974) و پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد اثربخشی یادگیری مشارکتی و بارش مغزی برافزایش سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی دانش آموزان به‌صورت معنی‌دار متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر تأثیر یادگیری مشارکتی برافزایش سازگاری اجتماعی بیشتر از روش بارش مغزی است همچنین تأثیر یادگیری بارش مغزی برافزایش خودکارآمدی بیشتر از روش یادگیری مشارکتی می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: یادگیری مشارکتی، یادگیری بارش مغزی، سازگاری اجتماعی، خود کارآمدی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison the Effectiveness of Cooperative and Brain Stroming Learning on the Student Social Adjustment and Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • amir yekanizad 1
  • akbar soleimannezhad 2
  • Norieh Hajizadeh 3
1 M.A. in Psychology, Faculty of Eduactional and Humanity Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 . Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Payame Noor, Tehran, Iran
3 . M.A. in Cilinical Psychology, Faculty of Human Sciences and Psychology, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

The present study set out to compare the effectiveness of cooperative and brain stroming learning on the student social adjustment and self-efficacy. Third year Male students of high school in Khoy city in the 2021-2022 educational year were the population of the study. 70 students were selected by using multi-stage cluster method. The 35 students were educated by cooperative learning and 35 students were educated by brain stroming learning methods. This Study was semi-experimental with pre-test and post-test design with two experimental groups research. For data collection questionnaires adaptive bdhavior inventory for children (Lambert & et al, 1984) and cherer`s general self-efficacyquestionnaires were used. Collected data were analyzed by analysis of covariance (ANCOVA). The results showed the effectiveness of cooperative and brain stroming learning on the student’s social adjustment and selfefficacy is significantly different. In other words the effect cooperative learning is more about increasing social adjustment than the brain stroming learning method, also, the effect of brain stroming learning on increasing self-efficacy is greater than the cooperative learning method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative learning
  • brain stroming learning
  • social adjustment
  • self efficacy