تأثیرآموزش مهارت های حل مسأله بر خودکارآمدی و تاب آوری مربیان پیش دبستانی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استاد گروه علوم تربیتی ، دانشگاه اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

پژوهش حاضر، تحقیقی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و دارای مرحله پیگیری است. هدف از این پژوهش بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های حل مسأله بر خودکارآمدی و تاب آوری مربیان پیش دبستانی بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مربیان پیش دبستانی شهر تهران در سال 1398 بود. تعداد40 نفر از مربیان پیش دبستانی که به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی (بندورا) و تاب آوری(کونور و دیویدسون، 2007)استفاده گردید که در مرحله پیش آزمون هردو گروه(آزمایش و کنترل)پرسش نامه‌های مذکور را تکمیل کردند. سپس اعضای گروه آزمایش به مدت8 جلسه2ساعته آموزش مهارت های حل مسأله را دریافت کردند و بعد از پایان دوره آموزشی، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید. به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها و بررسی سؤال‌های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری وt همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش مهارت های حل مسأله،میزان خودکارآمدی و تاب آوری مربیان را افزایش داده است.همچنین خودکارآمدی و تاب آوری مربیان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.
واژه های کلیدی: آموزش مهارت های حل مسأله، خودکارآمدی، تاب آوری، مربیان پیش دبستانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of problem solving skills training on self-efficacy and resiliency of preschool teachers of Tehran city

نویسندگان [English]

  • zahra mahmoudi vesali 1
  • qodsi ahghar 2
  • morteza samie zafarghandi 3
1 Master student of Azad University, Science and Research Branch
2 Professor of Department of Educational Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Member of the Faculty of Education Studies
چکیده [English]

Abstract
The present study is a quasi-experimental pre-test post-test study with a control group and has a follow-up stage. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of problem solving skills training on self-efficacy and resilience of preschool teachers. The statistical population included preschool teachers in Tehran in 1398. A total of 40 preschool teachers who were purposefully selected as a sample and replaced in the experimental and control groups. For data collection,Bandura self-efficacy and connor resilience questionnaires were used. In the pre-test stage ,both groups (experimental and control completed the mentioned questionnaires. Then, the members of the experimental group were trained in problem-solving skills for 8 sessions of 2 hours, and after the end of the training course, the post-test was performed on the instructors of both groups. In order to analysis the data and examine the research question were used Univariate analysis of covariance and paired t-test. The results showed that training in problem solving skills has increased the self-efficacy and resilience of trainers.Also, the self-efficacy and resilience of coaches have a good stability over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Training of problem solving
  • Skills
  • Self-efficacy
  • resilience
  • Preschool Teachers