بررسی راهکارهای تربیتی بهبود فرهنگ سازی اهدا عضو در جامعه و اعتباریابی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم تربیتی و استاد مدعو، فرهنگی

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی راهکارهای تربیتی بهبود فرهنگ سازی اهدا عضو و اعتبارسنجی آنها می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی است و در انجام آن از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه بخش کیفی صاحبنظران دانشگاهی می‌باشند که انتخاب آنها هم به صورت هدفمند انجام خواهد شد. روش نمونه گیری اولیه برای انتخاب صاحب نظران و متخصصان، پژوهشگران فرهنگی، تربیت اسلامی در این پژوهش، هدفمند بوده است در این پژوهش از دو ابزار مصاحبة نیمه ساختاریافته و پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که بر اساس مصاحبه ها راهکارها در چهار دسته فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و پژوهشی میباشد بارهای عاملی و مقادیر معناداری راهکارهای مرتبط با « بهبود فرهنگ سازی اهدا عضو » می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که بارهای عاملی راهکارهای « (فرهنگی)» (0.92)، « (اجتماعی)» (0.90)، «تربیتی» (0.81) و « (پژوهشی)» (0.81) به ترتیب دارای بیشترین مقدار در سنجش متغیر « بهبود فرهنگ سازی اهدا عضو » می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the educational strategies to improve the culture of organ donation in the society and their validation

نویسنده [English]

  • setareh Mousavi
Phd of education, teacher
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify educational strategies to improve the culture of organ donation and validate them. The research is of applied type and two qualitative and quantitative methods were used in its conduct. The qualitative part of the society is academic experts whose selection will be done in a targeted manner. The primary sampling method for selecting experts and experts, cultural researchers, Islamic education in this research has been purposeful. In this research, two semi-structured interview tools and a researcher-made questionnaire have been used. The findings showed that based on the interviews, the solutions are in four categories: cultural, educational, social and research. The results indicate that the factor loadings of "(Cultural)" (0.92), "(Social)" (0.90), "Educational" (0.81) and "(Research)" (0.81) strategies respectively have the highest values ​​in the variable measurement. "Improving organ donation culture".The purpose of this study is to identify educational strategies to improve the culture of organ donation and validate them. The research is of applied type and two qualitative and quantitative methods were used in its conduct. The qualitative part of the society is academic experts whose selection will be done in a targeted manner. The primary sampling method for selecting experts and experts, cultural researchers, Islamic education in this research has been purposeful. In this research, two semi-structured interview tools and a researcher-made questionnaire have been used. The findings showed that based on the interviews, the solutions are in four categories: cultural, educational, social and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • organ donation
  • culture building
  • Community
  • accreditation