ارزیابی میزان سرمایه روان شناختی معلمان و بررسی تاثیر آن بر تمایل به پذیرش تغییرات سازمانی (مورد مطالعه: مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان مراغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، مرکز تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، مرکز تبریز، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

چکیده

   هدف این تحقیق ارزیابی میزان سرمایه روان شناختی معلمان و بررسی تاثیر آن بر تمایل به پذیرش تغییرات سازمانی آنان است. روش پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری معلمان دوره دوم متوسطه شهرستان مراغه می باشد که تعداد آنها 358 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران 186 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکارانش (2007) و پرسشنامه تمایل به پذیرش تغییر سازمانی آلبرخت (2003) می باشد که روایی آن توسط استادان و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 887/0 و 898/0 اندازه گیری شد. برای توصیف داده های آماری از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های t تک گروهی و آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از فن تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد میزان سرمایه روان شناختی معلمان در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان مراغه بالاتر از حد متوسط ارزیابی می شود؛ همچنین سرمایه روان شناختی معلمان و ابعاد آن بر تمایل به پذیرش تغییرات سازمانی از سوی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the amount of psychological capital of teachers and examining its effect on the tendency to accept organizational change (Case of study: Secondary schools of Maragheh city)

نویسندگان [English]

  • Saeed Jamalirovesht 1
  • Majid Vahedi 2
1 Department of Administration, Tehran Center, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Department of Educational Sciences, Tabriz Center, Payam Noor University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

   The purpose of this study is to evaluate the amount of psychological capital of teachers and to investigate its effect on their tendency to accept organizational changes. The research method was descriptive. The statistical population of the study is the teachers of the second year of secondary education in Maragheh city . 358 of them were selected by stratified random sampling using Cochran's formula. Data collection tools are Lutans et al.'s (2007) psychological capital questionnaire and Albrecht's (2003) tendency to accept organizational change questionnaire. Its validity was measured by professors and the reliability of the questions was measured using Cronbach's alpha test of 0.887 and 0.898, respectively. To describe data, descriptive statistics method and for analysis data, one-group t-test and confirmatory factor analysis using path analysis technique by LISREL software have been used. The results showed the level of psychological capital of teachers in the second secondary schools of Maragheh city is evaluated above the average. The psychological capital of  teachers and its dimensions affect the willingness of  them to accept organizational changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Tendency for change
  • teachers