نقش میانجی اشتیاق شغلی و اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس سما استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نقش میانجی اشتیاق شغلی و اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس سما استان فارس

2 گروه علوم تربیتی، واحد اباده، دانشگاه ازاد اسلامی، اباده، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی اشتیاق و اعتماد سازمانی در رابطه با فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس سما استان فارس می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه معلمان مدارس سما استان فارس به تعداد (1025 نفر) بوده است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه‌ برابر 205 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های رضایت شغلی مینه سوتا (2009)، فرهنگ سازمانی هافستد (1991)، اعتماد سازمانی پاین (2003) و اشتیاق شغلی شوفلی (2003) استفاده شده است. روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ها بررسی و تائید گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS21 و SmartPLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داد بین اشتیاق شغلی، اعتماد سازمانی و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد. همچنین اشتیاق شغلی و اعتماد در رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of job engagement and organizational trust in the relationship between organizational culture and job satisfaction of teachers in Sama schools in Fars province

نویسندگان [English]

  • Elham Mohebbi 1
  • marzieh heydari 2
1 Master, Department of Educational Sciences, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, Iran
2 Department of Educational Sciences, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the mediating role of job engagement and trust in relation to organizational culture with job satisfaction of teachers in Sama schools in Fars province. The present study is descriptive and correlational in terms of applied purpose and method. The statistical population of the present study was all teachers in Sama schools in Fars province (1025 people). According to Cochran's formula, a sample size of 205 people was obtained. To collect information from questionnaires job satisfaction of Minnesota (2009), Hofstede Organizational Culture (1991), Payne Organizational Trust (2003), and Schaufeli job engagement (2003) were used. Content validity and reliability of the questionnaires were checked and confirmed. SPSS21 and SmartPLS3 software were used to analyze the data. The results showed that there is a relationship between job engagement, organizational trust and organizational culture with job satisfaction. job engagement and trust also mediate the relationship between organizational culture and teachers 'job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : job engagement
  • Organizational Trust
  • Organizational Culture
  • Job satisfaction
  • teachers