مدل علی تعهد حرفه‌ای بر اساس خودکارآمدی و سبک رهبری مدیران در بین معلمان مقطع متوسطه اول در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علی تعهد حرفه‌ای بر اساس خودکارآمدی و سبک رهبری مدیران در بین معلمان مقطع متوسطه اول در دوران کرونا انجام شد. پژوهش از دسته تحقیقات همبستگی و از نوع مدل معادلات ساحتاری و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل در آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 1370 نفر بود؛ که 229 نفر با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی، پرسشنامه توصیف رفتار رهبری و پرسشنامه تعهد حرفه ای بود و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد خودکارآمدی بر تعهد حرفه‌ای تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین خودکارآمدی بر سبک رهبری حمایتی تأثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر سبک رهبری حمایتی نقش واسطه‌ای را در تأثیر خودکارآمدی بر تعهد حرفه‌ای ایفا می‌نماید. نتایج تحقیق نشان از اهمیت تعهد حرفه ای معلمان در دوران کرونا بر عملکرد شغلی معلمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Model of Professional Commitment based on Self-efficacy and Leadership Style of Managers among Junior High School Teachers in Corona era

نویسندگان [English]

  • azar ghalavand 1
  • rafigh hasani 2
1 PhD student in educational management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the causal model of professional commitment based on self-efficacy and leadership style of principals among junior high school teachers in Corona. The study was from the category of causal research and the statistical population of the study included all teachers working in education in Andimeshk city in the academic year 2020-2021. 229 people were selected as the statistical sample of the study using available sampling. The research instruments were self-efficacy questionnaire, leadership behavior questionnaire and professional commitment questionnaire and SPSS software version 22 and Smart PLS software were used to analyze the data. The results showed that self-efficacy has a positive and significant effect on professional commitment. The results also showed that self-efficacy has a positive and significant effect on supportive leadership style and the variable of supportive leadership style plays a mediating role in the effect of self-efficacy on professional commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Commitment
  • Self-efficacy
  • Leadership Style
  • School Principals