پیشبینی کیفیت تدریس معلمان بر اساس ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

    هدف از تحقیق تبیین رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی بود. تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان ابتدایی شهر بجنورد (1814 نفر) می‌باشد که از نمونه گیری  تصادفی طبقه‌ای برای نمونه گیری استفاده شد (حجم نمونه 253 نفر). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های ذهنیت فلسفی (جهانگیری،1393)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و کیفیت تدریس(2003) که میزان آلفای کرونباخ آنها به ترتیب 91/0-87/0-71/0 بود. جهت تجزیه و تحلیل داده از  آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با کمک نرم افزار SPSS 23 استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که همبستگی بین سرمایه روانشناختی و ذهنیت فلسفی معلمان با 18/0 و ذهنیت فلسفی با کیفیت تدریس معلمان برابر با 14/0 بوده که می‌توان گفت در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می‌باشد، ولی همبستگی بین سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان برابر با 7/0 بوده که با توجه به سطح معناداری زیر 5 درصد، معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the teaching quality of teachers based on philosophical mindedness and psychological capital

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Karimi 1
  • Behrang Esmaeilishad 2
1 M.A. department of educational sciences, Bojnourd branch, islamic azad university, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor. department of educational sciences, Bojnourd branch, islamic azad university, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

  The purpose of the research was to explain the relationship between philosophical mindedness and psychological capital with the teaching quality of elementary teachers. The purpose of the research was applied research, and in terms of method, it was a correlational description. The statistical population includes all the elementary teachers of Bojnord city (1814 people), stratified random sampling was used for sampling (sample size 253 people). Research tools include philosophical mindset questionnaires (Jehangiri, 2013), Lutans psychological capital (2007) and teaching quality (2003), whose Cronbach's alpha values ​​were 0.71-0.87-0.91, respectively. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics including Pearson's correlation coefficient and step-by-step regression were used with the help of SPSS 23 software. The results show that the correlation between psychological capital and teachers' philosophical mindset is 0.18 and philosophical mindedness with teachers' teaching quality is 0.14, which can be said to be significant at the 95% confidence level, but the correlation between psychological capital and teachers' teaching quality is It is 0.7 which is not significant due to the significance level below 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching quality
  • philosophical mindedness
  • psychological capital