رابطه ی مولفه های درون مدرسه ای و عملکرد خانواده با اضطراب تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران

2 گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه روانشناسی دانشگاه باختر ایلام

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مؤلفه‌های درون مدرسه‌ای (محیط کلاس، محیط مدرسه) و عملکرد خانواده با اضطراب تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر ایلام انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر ایلام درسال تحصیلی 1400-1401 می‌باشد (3120 نفر) می‌باشد. نمونه پژوهش، براساس جدول کرجسی و مورگان 300 نفر از دانش‌آموزان است که به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه روای (2002) پرسشنامه‌ی عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1983) و پرسشنامه‌ی اضطراب تحصیلی فیلیپس (1987) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین عوامل مربوط به محیط کلاس و اضطراب تحصیلی با 521/0- r= و ضریب معناداری 001/0، بین عوامل مربوط به محیط مدرسه و اضطراب تحصیلی با 155/0- r= و ضریب معناداری 035/0 و بین عملکرد خانواده و اضطراب تحصیلی با 581/0- r= و ضریب معناداری 001/0. رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها حاصل از معادله رگرسیون نشان داد که عوامل درون کلاسی وعملکرد خانواده باهم توان پیش بینی 432/0 درصد اضطراب تحصیلی را دارند. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که هر چه مؤلفه‌های درون مدرسه‌ای (محیط کلاس، محیط مدرسه) مناسب‌تر و عملکرد خانواده مطلوب‌تر باشد میزان اضطرابی که دانش‌آموزان تجربه می‌کنند کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between In-School Components and Family Function with Secondary High School Students' Academic Anxiety

نویسندگان [English]

  • Sajad Taherzadeh Ghahfarokhi 1
  • ehsan sayehmiri 2
  • Amene Abasi 3
1 Psychology departeman, Bakhtar universiti. Ilam. Iran
2 islamic azad university
3 k
چکیده [English]

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between intra-school components (classroom environment, school environment) and family performance with academic anxiety of female high school students in Ilam. The research method of this research is descriptive-correlational. The statistical population of this study includes all female high school students in Malekshahi Their number is 3120 people. The research sample is based on Krejcie and Morgan table of 300 students who were selected by multi-stage cluster sampling. Data were collected using the classroom and school environment questionnaire (2002), the Epstein, Baldwin & Bishab family performance questionnaire (1983) and the Phillips academic anxiety questionnaire (1987). Multivariate Pearson and Regression correlation coefficients were used to analyze the data. Findings showed that between the factors related to the classroom environment and academic anxiety with r = -0.521 and significance coefficient of 0.001, between the factors related to school environment and academic anxiety with -0 = 155 and the significance coefficient of 0.035 And between family performance and academic anxiety with r = -0.581 and significance coefficient of 0.001. There is an inverse and significant relationship. Also, the findings of the regression equation showed that the factors within the classroom and family performance together can predict 0.432% of academic anxiety. Therefore, it is concluded that the more appropriate the intra-school components (classroom environment, school environment) and the better the family functioning, the less anxiety students experience.
Keywords: In-school components, Family performance, Academic anxiety, Student

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-school components
  • Family Performance
  • academic anxiety
  • student