مقایسۀ حافظۀ کاری و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دختر دوزبانۀ عرب – فارسی زبان و یک‌ زبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

    پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ حافظة کاری و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانۀ عرب - فارسی‌زبان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعۀ پژوهش شامل 473 دانش‌آموز دختر یک‌زبانه و دوزبانۀ 10 تا ۱۲ سالۀ شهرستان کنگان در سال تحصیلی 97-96 بودند که از میان آنها 100 دانش‌آموز که 50 نفر از آنها فارسی‌زبان و 50 نفر دیگر دو زبانه (عرب – فارسی‌زبان) بودند، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از نسخه کامپیوتری آزمون ویسکانسین (گرانت و برگ، 1948) برای اندازه گیری انعطاف‌پذیری شناختی و خرده مقیاس فراخنای ارقام وکسلر چهار (وکسلر، 2003) برای اندازه گیری حافظة کاری استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانه در حافظۀ کاری و انعطاف‌پذیری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد. عملکرد دو زبانه‌ها در هر دو متغیر، بهتر از کودکان یک‌زبانه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of working memory and cognitive flexibility of female bilingual Arabic-Persian and monolingual students

نویسندگان [English]

  • Niloufar Gholamipour 1
  • Noshirvan Khezri Moghadam 2
  • Masoud Fazilatpour 2
1 M.A. Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Associate Prof. Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

   The study aimed to evaluate and compare working memory and cognitive flexibility of monolingual and bilingual Arabic-Persian students. The method of the present study was descriptive. The study population consisted of 473 female monolingual and bilingual 10- to 12-year-old female students in Kangan city in the 1396-97 academic year, which among them, 100 students, 50 of whom were Persian-speaking and the other 50 bilingual (Arabic-Persian-speaking), were selected by random sampling. A computer version of the Wisconsin test was used to measure cognitive flexibility (Grant and Berg, 1948) and the Wechsler IV Digit Span subscale (Wechsler, 2003) was used to measure working memory. Data were analyzed using descriptive statistics and Independent T-Test. The results showed a significant difference between monolingual and bilingual students in working memory and cognitive flexibility. The performance of bilinguals in both variables is better than monolingual children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive flexibility
  • working memory
  • Bilingualism